เลขาธิการ คปภ. เปิดกลุ่มไลน์ War Room : COVID # OIC ติดตามและนำระบบประกันภัยเยียวยาสถานการณ์โควิด-19 ตลอด 24 ชั่วโมง • พร้อมประชุมสายภูมิภาคเข้มผ่าน video conference มอบนโยบายเสริมมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เต็มพิกัด เน้นให้บริการด้านประกันภัยผ่านระบบออนไลน์-โทรศัพท์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

0
1407

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19 หรือโควิด-19) ระลอกใหม่ ที่มีการแพร่กระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะในหลายจังหวัดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) โดยพบว่า มีจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก ซึ่งสำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และพนักงาน คปภ. โดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่สำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ล็อคดาวน์ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (ศบค.) เป็นกรณีพิเศษ จึงได้จัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ระหว่างคณะผู้บริหาร คปภ. ส่วนกลาง ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) และผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้ง กำชับให้ผู้อำนวยการภาคอาวุโส ภาค 6 และผู้อำนวยการภาค 7 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัด พนักงานและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบให้อำนวยความสะดวกด้านประกันภัยแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ และติดตามประกาศ คำสั่ง ระเบียบต่าง ๆ ของสำนักงาน คปภ. ที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เช่น จัดทำแผงพลาสติกกั้นสำหรับผู้มาติดต่อจัดวางเก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อให้มีการเว้นระยะห่าง จัดจุดคัดกรองมีเจลทำความสะอาดมือ/เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การสแกน QR Code เข้มงวด สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อสำนักงาน คปภ. ให้ประชาชนทราบ เช่น ทางโทรศัพท์ เฟสบุ๊ค หรืออีเมล์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้มอบนโยบายในการปรับปรุงแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนด้านประกันภัย โดยให้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น การชี้แจงเรื่องร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ ไลน์ วีดีโอคอล หรือการประชุมทางไกลทางจอภาพ (video conference) เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามายังสำนักงาน คปภ. รวมทั้ง สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ติดตามในส่วนของการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนกรณีมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยโควิด-19 พร้อมให้เร่งจัดทำแนวปฏิบัติเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ด้านประกันภัยผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรองรับบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย ผ่านออนไลน์ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพตัวแทนและนายหน้าประกันภัย รับรู้เกี่ยวกับประกาศสำนักงาน คปภ. ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเพื่อขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ต้องการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยที่มี ความประสงค์จะขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ท่ามกลางสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย

“ผมขอเป็นกำลังใจให้ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน คปภ. ที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 โดยเฉพาะในพื้นที่สำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร โดยสำนักงาน คปภ. จะอำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับประชาชน อย่างเต็มที่ และจะพยายามไม่ให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการประชาชนด้านประกันภัย

สำหรับบุคลากรของสำนักงานคปภ. จะได้รับการดูแลในด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการอย่างดีโดยขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มงวด การ์ดอย่าตก ทั้งนี้ได้ตั้งกลุ่มไลน์ War Room : COVID # OIC ซึ่งผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถรายงานและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งได้เปิด official line ของผม ซึ่งบุคลากร ของสำนักงาน คปภ. สามารถติดต่อผมได้ตลอด 24 ชั่วโมง เช่นกัน หากมีความเดือดร้อนใดๆ ขอให้แจ้งมา ผมจะดำเนินการอย่างสุดความสามารถ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาบุคลากรที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย