เลขาธิการ คปภ. นำทัพประกันภัย ลงพื้นที่ “สุดแผ่นดินตะวันออก” ชุมชนบ้านแหลมมะขาม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด• เล็งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงภัยด้วยระบบประกันภัยให้กับประมงพื้นบ้านไทย

0
1593

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2563 ได้นำคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัยของสำนักงาน คปภ. ผู้บริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ผู้แทนกองทุนประกันวินาศภัย ผู้บริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทประกันภัยหลายบริษัท ลงพื้นที่ชุมชนบ้านแหลมมะขาม ณ ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้านแหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ในรูปแบบ Mobile Insurance Unit ในโครงการ คปภ. เพื่อชุมชนปี 4 โดยได้เข้าเยี่ยมชาวชุมชนถึงบ้าน พร้อมรับฟังสภาพปัญหา ความต้องการของชาวชุมชน เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง รวมทั้งมีการถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริงของชาวชุมชน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเรือประมงพื้นบ้าน โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐพงษ์ สงวนจิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวต้อนรับและร่วมรับฟังการเสวนาความรู้ด้านประกันภัย รวมถึงเยี่ยมชมบูธประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ถือเป็นการลงพื้นที่ “สุดแผ่นดินตะวันออก” และเป็นครั้งที่ 2 ของโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปี 4 ซึ่งพบว่า บ้านแหลมมะขาม เป็นชุมชนประมงริมอ่าวในจังหวัดตราด โดยมีพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นแหลมยื่นไปในทะเล และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ ป่าชายเลน ที่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด ซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงชีพของคนในหมู่บ้าน และมีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวนั่งเรือชมธรรมชาติป่าชายเลน ดังนั้น ชาวชุมชนบ้านแหลมมะขาม จึงมีรายได้หลักจากการประมงพื้นบ้าน ซึ่งต้องใช้เรือประมงขนาดเล็กเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ ที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยลมพายุ และสร้างความเสียหายให้กับประชาชนผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน การลงพื้นที่ครั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ยังได้จัดเสวนาให้ความรู้ด้านประกันภัยในเรื่องที่ชาวชุมชนควรรู้ ได้แก่ การประกันภัยเรือประมงพื้นบ้าน การประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ประกันภัย พ.ร.บ.) การประกันอัคคีภัย การประกันภัยโควิด-19 เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ขาวชุมชนสามารถนำระบบประกันภัยใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงในการดำรงชีวิต และประกอบอาชีพ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประกันภัยเรือประมงพื้นบ้าน เพื่อช่วยเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดภัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากชาวชุมชน เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยประมงพื้นบ้านที่มีอยู่ ให้มีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของชุมชนยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการนำระบบประกันภัยเข้าไปส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถบริหารความเสี่ยงได้ด้วยตนเอง

“การประกันภัยมีบทบาทที่สำคัญทั้งเรื่องของการออม การบรรเทาความเสียหายและลดภาระความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น รวมถึงการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ตาม ยังมีประชาชนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการประกันภัย ดังนั้น สำนักงาน คปภ. จึงนำระบบประกันภัยส่งถึงประตูบ้านชาวชุมชนแหลมมะขามในรูปแบบ Insurance Mobile Unit หรือศูนย์บริการประชาชนด้านการประกันภัยเคลื่อนที่แบบครบวงจร ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มีต่ออุตสาหกรรมประกันภัยอย่างยั่งยืน พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวชุมชนควบคู่ไปกับการสร้างองค์ความรู้ด้านประกันภัยให้กับประชาชนทุกระดับ เพื่อให้สามารถใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัว” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย