เยาวชนจาก 350 สถาบันการศึกษาพื้นที่ภาคอีสาน 8 จังหวัด  เข้าค่ายเยาวชนสร้างชาติ NBI-Youth Camp#12

0
791

นักศึกษาสถาบันการสร้างชาติ รุ่นที่ 13 (นสช.13) จัดโครงการเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Camp) โดยจัดในรูปแบบของค่ายกิจกรรม 3 วัน 2 คืน ฝึกอบรมในการทำกิจกรรม, อบรมเชิงปฏิบัติการ และการเสวนา เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้นำ ดี เก่ง กล้า ใน 8 จังหวัดภาคอีสาน

การจัดค่ายครั้งนี้ เนื่องจาก นสช. 13 ได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาชาติที่ยั่งยืนจำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่การพัฒนากระบวนความคิด ความรู้เป็นจุดแรก โดยเห็นว่าเยาวชนเป็นบุคลากรสำคัญที่จะเป็นผู้กำหนดอนาคตของชาติ หากได้รับการพัฒนาแนวคิดอย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน ย่อมเป็นการเตรียมการที่ดีเยี่ยมในการที่เยาวชนจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม จากการเห็นความสำคัญ ดังกล่าว จึงได้จัดค่าย NBI-Youth Camp#12 ขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีเยาวชนจาก 350 สถานศึกษา จำนวน 1,050 คน ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ บุรีรัมย์, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ เข้าร่วมค่ายฯ

ซึ่งในพิธีเปิดค่าย เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก ท่านรองผู้ว่านพ พงษ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ และมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม อาทิ ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร , ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมจังหวัดร้อยเอ็ด , ท่านอุดมศักดิ์ เพชรอุมา ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เป็นต้น โดยมี ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ ปาฐกถาเรื่อง “ความจำเป็นในการสร้างชาติศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ กล่าวว่า “ที่ผ่านมานักศึกษาสถาบันการสร้างชาติได้จัด NBI Youth Camp มา 11 ครั้งแล้วทั่วประเทศไทย ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 12 กิจกรรมที่หลากหลายในค่ายฝึกให้เยาวชนมีภาวะในการนำ ภาวะบริหารและภาวะคุณธรรม

นอกจากนี้เยาวชนยังได้รับการวางรากฐานแนวคิด ความรู้ ค่านิยม ความเข้าใจในการใช้ชีวิตผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในค่าย ซึ่งผมมั่นใจว่า เยาวชนที่ผ่านค่ายนี้ออกไปจะได้รับการพัฒนาให้เป็น คนดี คนเก่ง คนกล้า คนดี คือ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากว่าส่วนตน, คนเก่ง คือ มีความรู้ความสามารถ, คนกล้าคือ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม”

ด้าน พลเอกวรพันธ์ วรศักดิ์โยธิน ประธานการจัดค่ายกล่าวว่า “กิจกรรมในค่ายเยาวชนสร้างชาติ จัดขึ้นโดย นักศึกษาระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 13 โดยเน้นให้เยาวชน คิดวิเคราะห์ปัญหา คิดสร้างสรรค์ ฝึกการบริหาร การเป็นผู้นำ การฝึกจิตใจให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนเหล่านี้มีความสนใจการเรียนทางวิชาการมากขึ้น และเห็นคุณค่าการเรียนเพื่อนำไปใช้ในการทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้อย่างแท้จริง

อีกทั้ง สนับสนุนให้เยาวชนมีการจัดตั้ง “ชมรมเยาวชนสร้างชาติ” ในสถานศึกษาและชวนเพื่อน ๆ มาร่วมเป็นเยาวชนจิตสาธารณะ ทำกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนหรือชุมชนในท้องถิ่น เยาวชนจะได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มทุกด้าน เพื่อมีส่วนทำประโยชน์ให้สังคม ผลในระยะยาวจะทำให้เขามีเข็มทิศในชีวิตที่มุ่งพาชีวิตเขาไปในการทำสิ่งที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข เขาจะมีอิทธิพลชีวิตที่ดีส่งต่อไปยังเยาวชนในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสังคมต่อไป”