เมืองไทยประกันชีวิต ประกาศผลรางวัล ‘Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2019’ ยกระดับมาตรฐานบริการที่เป็นเลิศเพื่อมอบให้กับลูกค้า

0
284

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ โครงการMuang Thai Life Assurance Hospital  Award2019เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ‘Muang Thai Life Assurance Hospital Award2019ให้แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้อย่างดีเยี่ยม โดยมี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ในฐานะกรรมการด้านสื่อสารมวลชน นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุลHealthcare Quality & Accreditation Expertสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในฐานะกรรมการด้านการแพทย์ คุณวิลาสินี พุทธิการันต์ ที่ปรึกษาฝ่ายงานธุรกิจ Fix Broadband บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการด้านการบริการ พร้อมด้วยนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรม Swissotel Bangkok 

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Award2019 ขึ้นเป็นปีที่ 5 โดยตลอดทุกปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ซึ่งโครงการฯ ได้ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และโรงยาบาลคู่สัญญา 320 แห่งทั่วประเทศ ในการยกระดับการให้บริการด้านการคุ้มครองสุขภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่เป็นเลิศ มีมาตรฐาน และเกิดความพึงพอใจสูงสุด เป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัทฯ ในการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม (Innovation) พร้อมก้าวเคียงคู่ไปกับลูกค้าในทุกช่วงของชีวิต พร้อมตอกย้ำจุดยืนนโยบาย MTL Everyday Life Partner ที่พร้อมเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน ระหว่างผู้เอาประกันภัย โรงพยาบาล และบริษัทฯ รวมไปถึงความร่วมมือกันในการพัฒนาบริการและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของประชาชนที่หันมาให้ความสำคัญและดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้น

โดยการมอบรางวัล Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2019 แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับคัดเลือกในปีนี้แบ่งออกเป็น

รางวัลสูงสุด The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2019” สำหรับโรงพยาบาลที่มีผลรวมคะแนนสูงสุดตามน้ำหนัก (Weight Score) ในแต่ละหัวข้อรางวัล และรางวัลความเป็นเลิศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย

1.รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า

2.รางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่

3.รางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์

4.รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร

5.รางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาโรงพยาบาลที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว จะประเมินจากข้อมูล 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของการให้บริการผ่านโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และส่วนที่ 2. ความพึงพอใจของลูกค้าผู้เอาประกันภัยที่ใช้บริการในโรงพยาบาล โดยจะมีบริษัทให้บริการวิจัยการตลาดและการประเมินผลชั้นนำของโลกเป็นผู้สำรวจ ทั้งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการแพทย์ ด้านการบริการ ด้านสื่อสารมวลชน และด้านสังคมและจริยธรรม ร่วมกันพิจารณาตัดสินรางวัลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและน่าเชื่อถือ

นายสาระ กล่าวอีกว่า รางวัลดังกล่าวจะเป็นเครื่องตอกย้ำให้ผู้เอาประกันภัย มีความเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการที่ได้รับ  อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจแก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับรางวัล และเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนผลักดันให้พนักงาน รวมถึงองค์กรได้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล

รางวัล The Pink Gold of Muang  Thai  Life Assurance Hospital Awards 2019

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัล ด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพ และเข้าใจความต้องการของลูกค้า (โรงพยาบาลขนาดใหญ่)

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1โรงพยาบาล รามคำแหง

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2โรงพยาบาล เปาโล พหลโยธิน

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3โรงพยาบาล เวชธานี

รางวัล ด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพ และเข้าใจความต้องการของลูกค้า (โรงพยาบาลขนาดกลาง

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1โรงพยาบาล กรุงเทพเชียงใหม่

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2โรงพยาบาล บางปะกอก 1

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3โรงพยาบาล มหาชัย 2

รางวัล ด้านริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่       (โรงพยาบาลขนาดใหญ่)

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1โรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3โรงพยาบาล พญาไท 1

รางวัล ด้านริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่         (โรงพยาบาลขนาดกลาง)

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2โรงพยาบาล พระรามเก้า

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3โรงพยาบาล ไทยนครินทร์

รางวัล ด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์            (โรงพยาบาลขนาดใหญ่

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2โรงพยาบาล กรุงเทพ

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3โรงพยาบาล ธนบุรี

รางวัล ด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์            (โรงพยาบาลขนาดกลาง)

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2โรงพยาบาล เอกชล 2

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3โรงพยาบาล แพทย์รังสิต

รางวัล ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร                  (โรงพยาบาลขนาดใหญ่)

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1โรงพยาบาล เปาโล พหลโยธิน

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2โรงพยาบาล กรุงเทพ

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3โรงพยาบาล พญาไท 2

รางวัล ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร                (โรงพยาบาลขนาดกลาง)

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2โรงพยาบาล บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3โรงพยาบาล เปาโล สมุทรปราการ

รางวัล ด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ                  (โรงพยาบาลขนาดใหญ่)

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1โรงพยาบาล รามคำแหง

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2โรงพยาบาล เวชธานี

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3โรงพยาบาล สมิติเวช ชลบุรี

รางวัล ด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ                 (โรงพยาบาลขนาดกลาง)

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1โรงพยาบาล พิษณุเวช

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2โรงพยาบาล ไทยนครินทร์

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3โรงพยาบาล กรุงเทพเชียงใหม่