ออมสิน ผนึก ศาลยุติธรรม พัฒนาระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสะดวกในการให้บริการประชาชน

0
1443

ธนาคารออมสิน ร่วมกับสํานักงานศาลยุติธรรม ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับลูกค้านิติบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกให้กับหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานศาลยุติธรรม ในการใช้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายยิ่งขึ้น

วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2562) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตสําหรับลูกค้านิติบุคคล (บริการ GSB Corporate Internet Banking) ระหว่างนายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อํานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล และนายศุภกิจ แย้มประชา รองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และอํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการทางการเงิน ของหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานศาลยุติธรรม ตลอดจนยังช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อํานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้รับ โอกาสอันดีที่สํานักงานศาลยุติธรรมได้ให้ความไว้วางใจธนาคารออมสิน เป็นผู้ให้บริการระบบงานธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับลูกค้านิติบุคคล (บริการ GSB Corporate Internet Banking) เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับสํานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัด ในด้านการโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคาร ในการจ่าย คืนเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ และเงินกลางในคดีให้แก่คู่ความ รวมถึงองค์กรสามารถบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตลอดจนสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างครบวงจร

สําหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีสำนักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ สํานักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ จํานวน 42 หน่วยงานใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนแบบดิจิทัล อีกทั้งบริการ GSB Corporate Internet Banking ของธนาคารออมสิน ยังเป็นบริการที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบการเงินและการคลังของสำนักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัด ซึ่งมุ่งไปสู่การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน (D – Court 2020) ของสํานักงานศาลยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนมติคณะรัฐมนตรีตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)