ออมสิน ผนึกสำนักงานธนานุเคราะห์ พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

0
467

นายสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย และ SME Start up นายประสงค์ พันธ์ลิมา ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ และ ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพลูกค้ารายย่อยของสำนักงานธนานุเคราะห์ ภายใต้โครงการความร่วมมือ (Synergy) ระหว่างธนาคารออมสินกับสำนักงานธนานุเคราะห์ 2 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกันตามเป้าหมายแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่รัฐวิสาหกิจ เกิดการบูรณาการ มีการแลกเปลี่ยน และใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มทักษะ ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ และการให้ความรู้ทางการเงิน

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการช่วยให้ลูกค้าของสำนักงานธนานุเคราะห์ ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้น้อยและไม่มีรายได้ประจำ สามารถต่อยอดสร้างรายได้ มีเงินออม มีประวัติทางการเงินที่ดี สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ธนาคารเพื่อสังคม และการเป็นโรงรับจำนำเพื่อสังคม ทั้งนี้ ได้มีการอบรมอาชีพหลักสูตรแหนมหมูและแหนมเห็ด โดยทีมวิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ การให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ ความรู้ทางด้านการเงิน และความรู้คู่โรงจำนำ พร้อมมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆนี้