ออมสิน ตรวจเยี่ยมธนาคารปูม้า จังหวัดเพชรบุรี

0
472

นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารออมสิน และนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยกรรมการและผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของธนาคารปูม้าแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี

และร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ในโอกาสเดินทางร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ (GRC) สัญจร ประจำปี 2566 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยได้ตรวจเยี่ยมโรงอนุบาลธนาคารปูม้า สนับสนุนอุปกรณ์ขยายพันธุ์ปูม้า และปล่อยพันธุ์ปูม้าคืนสู่ทะเล ณ หาดทรายเม็ดแรก เมื่อเร็วๆนี้

ทั้งนี้ ธนาคารปูม้าแหลมผักเบี้ย เป็นอีกหนึ่งโครงการต่อเนื่องที่สำคัญภายใต้การดำเนินภารกิจเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง ESG ของธนาคารออมสิน เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มประมงพื้นบ้านทำประมงอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างถูกต้อง เหมาะสม ทั้งการขยายพันธุ์และปล่อยปูม้าให้เติบโตเข้าสู่วงจรชีวิตตามธรรมชาติ มีปูให้จับเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดไป ถือเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับชาวประมงในพื้นที่ได้มีแหล่งทำกินในการประกอบอาชีพ และช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศท้องทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์ในระยะยาวต่อไป