“สิทธิความคุ้มครอง?” ที่ควรรู้เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ

0
1406

…เกิดอุบัติเหตุจากรถ ผู้ประสบภัยจากรถ จะได้รับความคุ้มครองอย่างไร?…

เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ และรถมี ประกันภัย “พ.ร.บ.”  ผู้ประสบภัยจากรถ ก็จะได้ความคุ้มครองตามประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นสิทธิแรก ซึ่งประกันภัย พ.ร.บ. เป็นประกันภัยภาคบังคับ ที่กฏหมายกำหนดให้เจ้าของรถทุกคันต้องจัดทำ เพื่อเป็นหลักประกันให้กับผู้ประสบภัยจากรถทุกคน  ถ้ารถที่มีประกันภัย พ.ร.บ.เกิดอุบัติเหตุ และผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด ผู้ประสบภัยจากรถ จะได้รับความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย แต่ไม่รวมความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สิน โดยบริษัทประกันจะเยียวยาค่ารักษาพยาบาลตามความเสียหายจริง กรณีบาดเจ็บ สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน หากเสียชีวิต คุ้มครอง 500,000 บาทต่อคน หรือ ถ้าสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ คุ้มครองตั้งแต่ 200,000 ถึง 500,000 บาทต่อคน และค่าชดเชยรายวัน กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล วันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน (ยกเว้นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัย จะได้รับการชดเชยเพียงค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันที่รับประกันภัยรถของตนเท่านั้น สำหรับผู้ขับขี่รถที่เป็นฝ่ายถูก มีสิทธิไปเรียกร้องเอาจากฝ่ายที่ต้องรับผิด)สำหรับขั้นตอนการรับสิทธินั้นผู้ประสบภัยสามารถติดต่อใช้สิทธิได้ที่บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถหรือที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่มีสาขาให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือ สอบถามการทำประกันภัย พ.ร.บ.และตรวจสอบการใช้สิทธิตามประกันภัย พ.ร.บ.ได้ที่ www.rvp.co.th หรือติดต่อ Call Center บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ไลน์ @iRVP

“เกิดอุบัติเหตุจากรถ ผู้ประสบภัยแจ้งเหตุทันที ที่บริษัทกลางฯ โทร 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง”