สมาคมสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารสมาชิก เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ความร่วมมือดำเนินงาน Call Center ศูนย์ประสานงานข้อมูล หมอพร้อม 

0
1052

างไลวรรณ ปองเสงี่ยม เลขาธิการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ(สงร.) ในฐานะผู้แทนนายฉัตรชัย ศิริไล ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ พร้อมด้วยผู้แทนสถาบันการเงินของรัฐที่เป็นสมาชิก ประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นายอนุทิน  ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสที่สมาคมสถาบันการเงินของรัฐและสถาบันการเงินสมาชิก มีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติการ “Call Center ศูนย์ประสานงานข้อมูลหมอพร้อม” กระทรวงสาธารณสุข   

  เพื่อให้บริการประชาชนในการลงทะเบียนการฉีดวัคซีน ให้ข้อมูลสำหรับประชาชนที่อาจมีปัญหาหรืออุปสรรคจากการฉีดวัคซีน การแสดงผลตรวจห้องปฏิบัติการโควิด ใบรับรองฉีดวัคซีน และการใช้หมอพร้อมสื่อสารกับผู้ป่วย      ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว  มีขึ้น ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข