สมาคมสถาบันการเงินของรัฐจัดอบรมออนไลน์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) 

0
1355

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA)  จัดอบรมเรื่อง  ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) และเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจกระบวนการของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการตรวจสอบภายในต่อประเด็น Market Conduct โดยได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมายทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่ ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันการเงินของรัฐที่เป็นสมาชิก  8 แห่ง รวมจำนวนกว่า 200 ท่าน ประกอบด้วย   ธนาคารอาคารสงเคราะห์  (ธอส.) ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.)  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่สมาชิกของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา19 (COVID – 19) ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564