สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแพทย์ทางเลือก COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE และ เรื่อง การบอกล้างกรมธรรม์ตามมาตรา 865”

0
380

สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต จัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแพทย์ทางเลือก COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE และ เรื่อง การบอกล้างกรมธรรม์ตามมาตรา 865”

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภูริทัต กนกกังสดาล อาจารย์ประจำสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ“การแพทย์ทางเลือก COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE” พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก เนื่องจากปัจจุบันแบบประกันบางแบบได้ขยายความคุ้มครองครอบคลุมรวมถึงการรักษาด้วยการแพทย์ทางเลือกด้วย

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายศิริวัฒน์ ศิริเกตุ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต และนายสมมุติ ลูกอินทร์ ประธานคณะอนุกรรมการกฎหมาย สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การบอกล้างกรมธรรม์ตามมาตรา 865” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของสัญญาประกันภัย ให้กับบุคคลากรบริษัทประกันชีวิตที่มีหน้าที่ในการพิจารณาสินไหมรวมถึงพิจารณาการบอกล้างกรมธรรม์ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566