สกพอ.จับมือธนาคารกสิกรไทย ร่วมลงนามพัฒนาแหล่งระดมทุนและบริการทางการเงินพื้นที่อีอีซี

0
590


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งระดมทุนและบริการทางการเงินเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) หวังเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันระดับประเทศ พร้อมสร้างระบบนิเวศการลงทุนสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายหลักส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่โดยให้ความสำคัญเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่อีอีซีให้เกิดการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการนี้ สกพอ.จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย เพื่อสนับสนุนให้นักลงทุน ผู้ประกอบการ และประชาชน เข้าถึงแหล่งเงินทุนการทำธุรกรรมทางการเงิน ผลักดันให้เกิดการลงทุนใหม่และขยายการลงทุนเดิมในพื้นที่อีอีซี มุ่งเน้นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ การแพทย์และสุขภาพ ดิจิทัล ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ธุรกิจชีวภาพหมุนเวียน (BCG) และภาคบริการ รวมถึงกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการ และกลุ่มสตาร์ทอัพที่มีการดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์การเงิน ช่องทางการสนับสนุนเงินลงทุน และการระดมทุนที่หลากหลาย โดยความร่วมมือในครั้งนี้ จะสร้างโอกาสพัฒนาแหล่งระดมทุนในพื้นที่อีอีซี สามารถต่อยอดถึงบริการการเงินที่มุ่งเน้นส่งเสริมธุรกิจสีเขียว สร้างระบบนิเวศการลงทุนที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม (Green Ecosystem) ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน
ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว สกพอ. จะร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดบริการทางการเงิน การทำธุรกรรมการเงิน และการลงทุนต่างๆ ในพื้นที่อีอีซีได้อย่างคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และมีต้นทุนที่เหมาะสม รวมทั้งจะสนับสนุนข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านการเงิน นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีต่างๆ พัฒนาระบบรองรับการระดมทุนให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่อีอีซี ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถและการแข่งขันให้แก่เศรษฐกิจไทย และผลักดันให้เกิดการลงทุนในธุรกิจสีเขียวได้อย่างครบวงจร

ดร. กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ธนาคารมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจด้วยยุทธศาสตร์ของการเป็น “ธนาคารแห่งความยั่งยืน” (Bank of Sustainability) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตระหนักในบทบาทของธนาคารที่เป็นต้นน้ำของระบบเศรษฐกิจ จึงมุ่งพัฒนาความร่วมมือต่างๆ ให้เกิดขึ้นในระบบนิเวศธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนลูกค้าและกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นหนึ่งในการดำเนินงานของธนาคารกสิกรไทย เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีรองรับบริการทางการเงินที่ครบวงจร เช่น การระดมทุน และการซื้อขายหลักทรัพย์ในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม และมีความสนใจเข้าระดมทุนในรูปแบบโครงการ (Project Finance) ในสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ผ่านการซื้อขายของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีความพร้อม สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ระดมเงินทุน เข้าถึงบริการทางการเงิน และทำธุรกรรมการเงินที่สะดวก และมีต้นทุนที่เหมาะสม ตลอดจนกิจกรรมด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่อีอีซี ให้มีช่องทางในการระดมทุนที่หลากหลาย และตอบโจทย์ทางธุรกิจมากขึ้น

EECO and KBank signed the MOU to develop
EEC fundraising venue and financial services in the EEC area

The Eastern Economic Corridor Office of Thailand (EECO) and KASIKORNBANK (KBank) have signed a memorandum of understanding (MOU) to support the development of the fundraising venue and financial services in the Eastern Economic Corridor (EEC). This initiative aims to bolster Thailand’s competitiveness while creating a green investment ecosystem in alignment with sustainable economic development.
Dr. Chula Sukmanop, Secretary-General of the Eastern Economic Corridor Office of Thailand (EECO), said, “The government has a major policy of promoting the ‘New Economy’ development, with a focus on environmental issues for sustainability. It has also promoted investment in high-tech industries, especially green businesses in the EEC, for enhanced efficiency. To this end, the EECO has signed an MOU with KBank in a bid to support investors, entrepreneurs and the general public to gain improved access to funding sources for financial transactions. This endeavor will be conducive to new investment and expansion of existing businesses located in the EEC, with emphasis placed on entrepreneurs in five target industries, including medical and healthcare, digital, electric vehicles (EVs), bio-circular-green (BCG) and services. Additionally, those in other businesses and startups with related upstream and downstream operations will be able to gain access to financial products, investment support and diverse fundraising venues. This collaboration aims to create opportunities for the development of fundraising venue within the EEC, thus spurring financial services that focus on the promotion of green businesses, and creation of a green ecosystem to meet the goal of sustainable economic development.”


Under the cooperation, the EECO will work with KBank and coordinate with both public and private sector agencies, including Thai and international entrepreneurs, to create a flexible, convenient and cost-effective financial and investment environment. This collaboration also aims to facilitate the dissemination of information and news regarding the advancements of projects related to the development of a financial environment, innovations, technology systems, and systems that facilitate fundraising of entrepreneurs within the EEC, which will help enhance the capabilities and competitiveness of the Thai economy, and promote comprehensive investment in green businesses.
Dr. Karin Boonlertvanich, Executive Vice President of KBank, added that KBank is determined to drive its business operations based on the strategy of being a “Bank of Sustainability” in Southeast Asia, while being aware of its role as an upstream player in the economic system. To this end, the Bank has fostered cooperation within the ecosystem to support customers and businesses in various industries in the transition to a sustainable economy. The collaboration with the EECO is one of KBank’s initiatives aimed at promoting technological infrastructure development in support of comprehensive financial services such as fundraising and digital securities trading. Focus is also on supporting entrepreneurs with innovations and an interest in raising funds in the form of project finance in digital assets through trading at the Thai Digital Assets Exchange. Entrepreneurs with potential and readiness will be able to access funding sources, raise funds, access banking services, and conduct financial transactions conveniently at a reasonable cost, while engaging in relevant development activities. These efforts facilitate investors, entrepreneurs, and the general public in the EEC in accessing a variety of fundraising channels and meeting their business needs.