ศึกษาปัญหายาเสพติด

0
2009

นายหมวดโทปริศนา ศรีเจริญ และนายนรัชชา ศรีเจริญ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ

สภาผู้แทนราษฎร ได้ศึกษาดูงาน  เรื่อง “การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกัน ปราบปราม การบังคับใช้กฎหมายและการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด” ณ ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อเร็วๆ นี้