วิริยะประกันภัย สนับสนุน สนง.ขนส่งจันทบุรี มอบกรวยยางจัดระเบียบการจราจร

0
424

ว่าที่ร้อยตรีหญิง นวลพร ไชยเดชกำจร ขนส่งจังหวัดจันทบุรี รับมอบกรวยจราจร จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวพนารัตน์ ขวัญเมือง ผู้จัดการสาขาจันทบุรี เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบ เพื่อให้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี ได้นำไปใช้ในการจัดระเบียบการจราจรภายในหน่วยงาน รวมถึงการจัดระเบียบสนามทดสอบภาคปฎิบัติสำหรับขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี

โดยการส่งมอบดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนภูมิภาค” รุ่นที่ 160 จังหวัดจันทบุรี ซึ่งทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดจันทบุรีในการอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่