วิริยะประกันภัย จัดอบรมสัมมนา “ผลิตภัณฑ์โครงการ ธกส. และแนวทางการขยายตลาด 2566”

0
265

นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดเวทีอบรมสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์โครงการ ธกส. และแนวทางการขยายตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายปี 2566” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทฯ ให้แก่ พนักงาน ในสังกัด ฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 – 5 และภาค 6 สาขารัชดาภิเษก อันเป็นการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพด้านการให้บริการงานขายผ่านช่องทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอวิสัยทัศน์ในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานขยายตลาดของแต่ละพื้นที่ในปี 2567 ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านการให้บริการงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมบรรยายให้ความรู้และร่วมสังเกตการณ์ ณ Graph Hotel ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร