“วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ๒๕๖๓”

0
1800

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓เวลา ๑๐.๓๐น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
“วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ๒๕๖๓” ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒ เป็นวันที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ.
ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก ปกติที่ผ่านมาทุกๆ ปี สคบ.จะจัดกิจกรรมที่ถือเป็นวันสำคัญของ สคบ. คือ วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ซึ่งมีกำหนดจัดทุกวันที่ ๓๐ เมษายน เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนในฐานะผู้บริโภค แต่เนื่องจากในปีนี้มีกรณีของโรคระบาด Covid-19 จึงมีความจำเป็นที่ต้องยกเลิกกิจกรรมวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย แต่ในช่วงนี้สถานการณ์ของโรคระบาด Covid-19 เริ่มดีขึ้น จึงถือโอกาสนี้จัดกิจกรรม
“วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค”


ในโอกาสนี้ ได้จัดให้มีการมอบโล่เพื่อแสดงถึงการให้ความสำคัญในการยกย่องคุณงามความดี ของบุคคลและหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมในส่วนของการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ดังนี้

รายชื่อผู้รับโล่ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๖๓
ประเภทบุคคล จำนวน ๑๕ คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง / หน่วยงาน
๑. นายไตรรัตน์ จัตตามาศ อัยการอาวุโส สำนักงานคดีอาญาตลิ่งชัน สำนักงานอัยการสูงสุด
๒. นายณรงค์ ศรีระสันต์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด
๓. พ.ต.อ. เกรียงปกรณ์ อธิปฏิเวชช อนุกรรมการไกล่เกลี่ยว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคฯ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๔. นายถนัดกิจ นิวาทวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๕. พันตรี ประพล อยู่ปาน อัยการจังหวัด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักงานอัยการสูงสุด
๖. นายพานิชย์ เจริญเผ่า นายกสมาคมส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
๗. นายชัยยุทธ ชัชลิตวพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเจรจาไกล่เกลี่ย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
๘. นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด มหาชน
๙. นายศักดิ์สิทธิ์ สุทธศิริ อัยการประจำจังหวัด สำนักงานอัยการสูงสุด
๑๐. นายยั่งยืน เตียตระกูล นายกสมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์
๑๑ รศ. ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
๑๒. นางสมศรี วิมลจันทร์ เลขาธิการสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร
๑๓. นางสุดศิริ บุนนาค ทากาโน ผู้ช่วยเลขาธิการสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร
๑๔. นางสาวธิติยา ชุติพันธ์ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลพรหมบุรี และประธานเครือข่ายสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดสิงห์บุรี
๑๕. นางสาวศุภลักษณ์ ศรีวงษ์กลาง ประธานสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค เขตวัฒนา
ประเภทหน่วยงาน / องค์กร จำนวน ๑๓ คน
๑. กรมควบคุมโรค
๒. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓. สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
๔. กองทุนประกันชีวิต
๕. กองทุนประกันวินาศภัย
๖. สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
๗. สถาบันยานยนต์
๘. รายการสถานีประชาชน (Thai PBS)
๙. บริษัท ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
๑๐. บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
๑๑ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
๑๒. บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด
๑๓. ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ (นายชัชวาล เผ่าสวัสดิ์ ประธานชมรมฯ)