วช. ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์พัฒนาเยาวชน ต่อยอดความรู้โดย “เทคโนโลยีโดรนแปรอักษร” สู่เยาวชนภาคใต้ ณ จังหวัดกระบี่

0
397

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน” ภาคใต้ ครั้งที่ 3

 โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วย คณะผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. ร่วมในพิธี เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับ “โดรนแปรอักษร” และการพัฒนาซอฟแวร์โดรนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งาน

โดยมี นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ เป็นหัวหน้าโครงการฯ พร้อมนี้ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายชุมพล อมตวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ และคณะผู้บริหารการศึกษาของจังหวัด เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรมฯ ณ โรงเรียนอุตรกิจ อ.เมือง จ.กระบี่

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประดิษฐกรรมและเทคโนโลยี ให้เกิดการต่อยอดความรู้จากสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ได้พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับโดรนเพื่อการใช้ประโยชน์ พร้อมได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการใช้โดรน ทั้งด้านการถ่ายภาพทางอากาศ การบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการสร้างสมรรถนะมความรู้และแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนผ่านเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร พร้อมกับนำการคิดค้นซอฟต์แวร์ในเทคนิควิธี ฝึกฝน พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้เกิดนักประดิษฐ์ ที่จะมีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและระดับนานาชาติในอนาคต

นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ได้รับการสนับสนุนจาก วช. ในการจัดทำโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับ “โดรนแปรอักษร” และการพัฒนาซอฟแวร์โดรนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งาน ให้กับนักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นการอบรมบ่มเพาะเชิงบูรณาการที่ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง จากผู้บริหารในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งการจัดอบรมที่จัดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ และในภาคใต้ ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนอุตรกิจ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2566 จะเป็นการสร้างและพัฒนาให้มีเยาวชนมากกว่า 100 คน ได้เข้าสู่เส้นทางนักประดิษฐ์ที่มีความรู้ความสามารถในอนาคต

นอกจากนี้ ผู้ที่เคยได้รับการถ่ายทอดความรู้และมีประสบการณ์ในการอบรมและนำความรู้เกี่ยวกับเครื่องบินและโดรน ได้แก่ คุณครูธีระวัฒน์ ทองแผ้ว จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล และ คุณครูสมพงศ์ สมบูรณ์ จากโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ พร้อมด้วย น้องมุมิน หรือ ด.ช.มุมิน สมบูรณ์ ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้โดรนแปรอักษร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน ที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ด้วย

สำหรับโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน” สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ได้รับการสนับสนุนจาก วช. จนประสบผลสำเร็จในการคิดค้นและพัฒนาซอฟต์แวร์การสั่งงานโดรนแปรอักษร กล่าวได้ว่าเป็น “โดรนแปรอักษร” ฝีมือคนไทย ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ถือเป็นการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีของคนไทยให้ก้าวล้ำไปอีกขั้นทัดเทียมกับเทคโนโลยีของต่างประเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งานที่สร้างความตื่นตาตื่นใจ และแพลตฟอร์มระบบปัญญาประดิษฐ์ มีการพัฒนาและส่งเสริมให้ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และนวัตกร ที่จะนำองค์ความรู้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดและปรับใช้กับการทำงานในด้านต่าง ๆ

ทั้งนี้ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรในภาคใต้ มีกำหนดจัดขึ้นใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ และปิดท้ายของภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการอบรมได้ที่ Facebook Fanpage : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ