รายชื่อผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและได้วางหลักประกันตามกฎหมาย การวางหลักประกันการประกอบธุรกิจ

0
3930

รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และได้วางหลักประกันตามกฎกระทรวง การวางหลักประกันการประกอบธุรกิจ

ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562)

#ขายตรง จำนวน 460 ราย http://www.ocpb.go.th/article_attach/listnamefile1.pdf

#ตลาดแบบตรง จำนวน 317 ราย
http://www.ocpb.go.th/article_attach/listnamefile2.pdf

ที่มา : กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (สคบ.)