รมว. คลังเยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนปลูกกล้วยหอมทอง จังหวัดชัยภูมิ

0
450

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ที่เกิดจากการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการผลิตพืชปลอดภัย โดยริเริ่มปลูกกล้วยหอมทองที่เน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดสารเคมี ทำให้สามารถผลิตกล้วยหอมทองได้ทุกสัปดาห์ มีการขยายหน่อพันธุ์กล้วยสำหรับจำหน่ายให้กับสมาชิก การแปรรูปกล้วยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต จุดเด่นสำคัญคือ พื้นที่การปลูกกล้วยหอมทองของกลุ่ม เป็นพื้นที่ต้นน้ำบริเวณเชิงเขาซึ่งเคยเป็นเหมืองแร่ทองคำ จึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุ ทำให้กล้วยหอมทองหนองบัวแดงมีรสชาติ หอม อร่อย และเหนียวนุ่ม

นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังมีการแปรรูปผลผลิตที่หลากหลาย พร้อมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและมีมาตรฐานระดับสากล ทำให้มีเครือข่ายธุรกิจในการจำหน่ายผลผลิตกว่า 8 บริษัท ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการส่งออกผลผลิตจำหน่ายไปยังชุมชน โลตัสและประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนเงินทุนผ่านสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยให้กับกลุ่มฯ สำหรับนำไปใช้เป็นทุนในการพัฒนาการผลิตและเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ในชุมชน อันนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยมีนายนรินทร์ สมสะอาด ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. คณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2566