มูลนิธิศุภนิมิตฯ จับมือ ธพว. ปั้นเยาวชนกลุ่มเปราะบางสู่ SMEs หน้าใหม่ ร่วมพัฒนาหลักสูตรความรู้ทำธุรกิจแบบมืออาชีพตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

0
1569

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือกับ SME D Bank พัฒนาหลักสูตรปั้นเยาวชนกลุ่มเปราะบางก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการSMEsหน้าใหม่ที่มีศักยภาพ ตอบโจทย์ตรงความต้องการตลาดแรงงาน เผยแนวทางสนับสนุนจัดทีมวิทยากรจาก SME D Campus ถ่ายทอดความรู้การทำธุรกิจแบบมืออาชีพ พร้อมมอบทุนเริ่มต้นธุรกิจ  

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างมูลนิธิศุภนิมิตฯ และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริม “เยาวชนเป็นผู้ประกอบการ SMEs” เพื่อเตรียมพร้อม เพิ่มศักยภาพ และปลดล็อคข้อจำกัดให้เยาวชนกลุ่มเปราะบางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อายุระหว่าง 16-25 ปี ที่เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่มีแนวโน้มอาจไม่ได้ศึกษาต่อ เป็นแรงงานไร้ทักษะ ตกงานหรือขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงเส้นทางอาชีพที่ตนเองถนัด อย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ในอนาคต ซึ่งจะก่อประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ และสังคม

สำหรับการพัฒนาเยาวชนในโครงการฯ จะมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาอาชีพทำหน้าที่เป็นวิทยากร และที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึง มีเจ้าของวิสาหกิจตัวจริงที่ประสบความสำเร็จ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์โดยตรง

ดร.สราวุธ เผยด้วยว่า การพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ จะทำการคัดเลือกเยาวชนในโครงการฯ ร่วมประมาณ 60 คน เพื่ออบรมอย่างเข้มข้น รวม 9 วัน หรือ 54 ชั่วโมง ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs การสอนเขียนแผนธุรกิจ และเตรียม Pitching แยกตามประเภทวิชาชีพ ทั้งภาคบริการและภาคการผลิต นำเสนอแผนธุรกิจ และคัดเลือกเยาวชนที่มีแผนธุรกิจโดดเด่นให้ได้รับทุนสนับสนุนเริ่มต้นสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs หน้าใหม่ จำนวน 6 ทุน สูงสุด 100,000 บาทต่อราย โดยจะมีการประกาศผลและแสดงผลงาน วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ในงานตลาดนัด “สุดยอดเอสเอ็มอีของดีทั่วไทย” ณ Co Working Space สำนักงานใหญ่ SME D Bank

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตในเด็กและเยาวชนของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ผ่านกระบวนการค้นหาตัวตนจากหลักสูตร Youth Ready Work ขององค์กรศุภนิมิตสากล โดยดำเนินการมาต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิซิตี้ (CITI Foundation) และความร่วมมือจากสถาบันวิชาชีพชั้นนำกว่า 20 สถาบัน ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนรวมกว่า 350 คน ในกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ อาทิ กลุ่มช่างบริการ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มเสริมสวย กลุ่มบริการสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า นอกเหนือจากการสนับสนุนเงินทุนแก่เอสเอ็มอี ธนาคารยังมีภารกิจหลักในการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพ สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน การผนึกกำลังกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จึงสร้างประโยชน์อย่างยิ่ง ช่วยปูพื้นฐาน พัฒนาทักษะ และเติมความรู้เชิงธุรกิจให้แก่เยาวชนพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และจัดตั้งธุรกิจได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ธนาคารมีการจัดตั้ง SME D Campus สร้างบุคลากรภายในองค์กรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ออกไปทำหน้าที่วิทยากรและที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อช่วยยกระดับ สร้างผู้ประกอบการใหม่ และ Startup ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ซึ่งธนาคารพร้อมจัดทีมวิทยากรจาก SME D Campus ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง พัฒนาหลักสูตร และมอบความรู้ในแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริม “เยาวชนเป็นผู้ประกอบการ SMEs” อาทิ หลักสูตรเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด การบริหารจัดการธุรกิจ การจัดทำบัญชี/ภาษี และการเตรียมพร้อมเข้าสู่แหล่งทุน เป็นต้น นอกจากนั้น หากเยาวชนที่ผ่านโครงการนี้ ต้องการเงินทุนไปเริ่มต้นธุรกิจ ธนาคารพร้อมเป็นที่ปรึกษาและแนะนำเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยพิเศษของธนาคารต่อไปในอนาคต