พลเอกฉัตรชัยฯ ประชุมเตรียมมอบทุนต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นฯ  ให้บุตรเกษตรกร เป็นปีที่ 4

0
1470

กรมชลประทาน เตรียมมอบทุนการศึกษาโครงการกองทุนต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน ให้กับบุตรของเกษตรกร เป็นปีที่ 4 หวังสร้างโอกาสให้กับบุตรของเกษตรกร ให้ได้รับการพัฒนา มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ศาสตร์เกษตรและชลประทาน แบบบูรณาการ

เช้าวันนี้ (25 ก.พ. 64) ที่วิทยาลัยการชลประทาน ปากเกร็ด พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการกองทุนต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน และผู้อำนวยการวิทยาลัยการชลประทาน พร้อมด้วยนิสิตทุนการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมฯ 

สำหรับโครงการกองทุนต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน เกิดขึ้นจากการมอบนโยบายของ พลเอก ฉัตรชัย        สาริกัลยะ สมัยดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับบุตรของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้รับการพัฒนา มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ศาสตร์เกษตรและชลประทาน แบบบูรณาการ โดยการมอบทุนการศึกษาให้จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถนำความรู้และทักษะต่าง ๆ กลับไปพัฒนาภูมิลำเนาของตนเองและเป็นยุวชลกรต้นแบบที่สมบูรณ์ เข้ามาเสริมอัตรากำลังของกรมชลประทานในอนาคต เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศในภาคเกษตรกรรมต่อไป

อนึ่ง โครงการกองทุนการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยมีการส่งเสริมความรู้และทักษะเสริมนอกห้องเรียน อาทิ ฝึกปฏิบัติวิถีเกษตรปลอดภัย การพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกปฏิบัติงานและเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของกรมชลประทาน ฝึกภาคสนามมุ่งเน้นงานก่อสร้างและงานส่งน้ำและบำรุงรักษาตามภารกิจของกรมชลประทาน และการฝึกทักษะด้านเกษตรชลประทานนอกชั้นเรียน สำหรับในปีการศึกษา 2564 นี้ อยู่ระหว่างการเปิดรับนิสิตรุ่นที่ 4 เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ งานบริการการศึกษา วิทยาลัยการชลประทาน โทร 02 584 0378 ต่อ 311