พม. โดยการเคหะแห่งชาติมอบโอนสาธารณูปโภคฯ ในโครงการที่อยู่อาศัยย่านรังสิตให้เทศบาลหนองเสือเป็นผู้ดูแล

0
879

การเคหะแห่งชาติร่วมกับเทศบาลตำบลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีรับมอบโอนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 10/3 และโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดปทุมธานี (รังสิตคลอง 10/3) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 โดยมี นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นผู้ส่งมอบ และนายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 10/3 จังหวัดปทุมธานี

สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 10/3 มีการบรรจุผู้อยู่อาศัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จำนวน 340 หน่วย และโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดปทุมธานี (รังสิตคลอง 10/3) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 มีการบรรจุผู้อยู่อาศัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 589 หน่วย รวม 2 โครงการ จำนวน 929 หน่วย ปัจจุบันมีผู้เข้าพักอาศัยแล้ว 1,800 คน ทั้งนี้การเคหะแห่งชาติได้มอบโอนทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการดังกล่าวทั้งสองโครงการฯให้กับเทศบาลตำบลหนองเสือ อาทิ ถนนในโครงการ พื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสีย สวนสาธารณะ ลานกีฬา เป็นต้น

ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองเสือ ให้เข้ามาดูแล เพื่อดำเนินการบริหารเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้อยู่อาศัยในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542