ผู้เช่าโครงการนวมินทร์ลุกฮือขับไล่บริษัทเอกชน พร้อมยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการการเคหะฯ ให้เข้าบริหารดูแลลูกบ้านโดยเร็ว

0
1325

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ รับมอบหนังสือจาก นายชัยยุทธ นวลสุวรรณ ผู้แทนผู้อยู่อาศัยโครงการเคหะชุมชนนวมินทร์ เพื่อขอให้การเคหะแห่งชาติเร่งดำเนินการเข้าครอบครอง บริหาร และดูแลปกป้องคุ้มครองลูกบ้าน เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการอยู่อาศัยจากบริษัทเอกชน และ
ถือโอกาสนี้ร่วมให้กำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้การเคหะแห่งชาติให้บริษัทเอกชนเช่าเหมาและบริหารจัดการชุมชนในโครงการเคหะชุมชนนวมินทร์ ซึ่งปัจจุบันสัญญาดังกล่าวระหว่างการเคหะแห่งชาติกับบริษัทเอกชนได้สิ้นสุดลงแล้ว การเคหะแห่งชาติจึงมีนโยบายในการรับคืนอาคารเช่าที่ให้เอกชนเช่าเหมาในกรณีที่เอกชนหมดสัญญากลับมาบริหารเอง เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เช่าที่อยู่อาศัยในอัตราค่าเช่าที่ถูกลง และสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างชุมชน ดูแลสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่อาศัย ซึ่งได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนนวมินทร์และเปิดให้ลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 หลังจากนั้นทำสัญญาเช่ากับการเคหะแห่งชาติในเดือนเมษายน 2564

ทั้งนี้ ลูกบ้านในโครงการเคหะชุมชนนวมินทร์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่บริษัทเอกชนตัดกระแสไฟฟ้าภายในห้องพักอาศัย ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงการเคหะแห่งชาติให้เข้ามาครอบครอง บริหาร และดูแลปกป้องคุ้มครองลูกบ้าน โดยเร็ว รวมถึงร้องเรียนบริษัทเอกชนซึ่งอ้างว่าบริษัทเป็นผู้มีสิทธิครอบครองและบริหารโครงการเคหะชุมชนนวมินทร์ทั้งยังได้ส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกบ้านที่ทำสัญญาเช่า ซึ่งได้ชำระค่าเช่าและค่าน้ำกับการเคหะแห่งชาติแล้วว่า ลูกบ้านจะต้องชำระค่าเช่าประจำเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2564 ให้กับบริษัทฯ ถ้าหากไม่ชำระตามวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯจะดำเนินการตัดน้ำและกระแสไฟฟ้าภายในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 การเคหะแห่งชาติในฐานะหน่วยงานภาครัฐจะเร่งดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและคืนความสุขให้กับพี่น้อง

ในโครงการเคหะชุมชนนวมินทร์โดยเร็วที่สุดนายชัยยุทธ นวลสุวรรณ ผู้แทนผู้อยู่อาศัยโครงการเคหะชุมชนนวมินทร์ กล่าวว่า ในฐานะผู้แทนผู้อยู่อาศัยโครงการเคหะชุมชนนวมินทร์ได้มายื่นหนังสือถึงผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เพื่อชี้แจงให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากบริษัทได้เรียกเก็บเงินค่าเช่าที่ผู้อยู่อาศัยได้ชำระให้กับการเคหะแห่งชาติไปแล้ว พร้อมทั้งขู่ว่าจะตัดน้ำตัดกระแสไฟ ตนและลูกบ้านจึงรวมตัวกันมาร้องเรียนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติให้ช่วยแก้ไขปัญหา สำหรับลูกบ้านที่ทำสัญญาเช่ากับการเคหะแห่งชาติพร้อมให้การสนับสนุนการเคหะแห่งชาติอย่างเต็มที่