ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ให้กำลังใจพนักงานและเยี่ยมชมงานลูกค้าชายแดนใต้

0
571

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของพนักงาน ธ.ก.ส. สาขายะลา จังหวัดยะลา

พร้อมพบปะพูดคุยกับลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อสอบถามข้อมูลและรับข้อเสนอแนะในการให้บริการ จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านบูเก๊ะจือฆา ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อแม่พันธุ์และโคขุนที่มีการดำเนินงานแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เช่น มีการผลิตเนื้อโคขุนและแปรรูปเนื้อโคขุนเป็นอาหาร พร้อมทาน ได้แก่ เนื้อย่าง สเต๊กและเบอร์เกอร์เนื้อ จำหน่ายผ่าน Food Truck ภายใต้ชื่อแบรนด์ Chaba Beef ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต

นอกจากนี้ ยังมีการปลูก-แปรรูปหญ้าเป็นอาหารสัตว์ และผลิตปุ๋ยหมักมูลโคใช้เอง เพื่อลดต้นทุนในการผลิต รวมถึงมีการจ้างแรงงานในชุมชน ทำให้สมาชิกในชุมชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนเงินทุนผ่านสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 หรือล้านละร้อย เพื่อ ลดต้นทุนทางการเงินและสร้างโอกาสในการขยายงานและการเติบโตธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566