ผว.กคช.รับรางวัลนิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562

0
667

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ ดีเด่น
ในพิธีเชิดชูเกียรตินิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ดำรงตำแหน่งอันสำคัญและสมเกียรติ รวมทั้งได้สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ ณ บริเวณสนามหน้าอาคารไชยยศสมบัติ 1-3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย