ปธพ.8 จัดหน่วยแพทย์อาสาถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ วัดบำเพ็ญเหนือ มีพระเข้ารับการตรวจสุขภาพ 200 รูป พร้อมถวายเครื่อง AED ประจำวัด 1 เครื่อง เตรียมจัดแพทย์อาสาอีก ครั้ง ก่อนจัดแพทย์อาสาเฉลิมพระเกียรติที่สุโขทัย กลางปีหน้า

0
1751

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. ที่วัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธาน เปิดงานโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.8) มี พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางแพทย์ พญ.เจรียง จันทรกมล ประธานรุ่นปธพ.8 ร่วมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจและเสียสละเวลามาเพื่อตรวจสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ร่วมกัน เป็นรูปแบบการทำงานร่วมกันของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ ทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่จิตอาสา จากสังกัดต่างๆทั้งกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย ทหาร-ตำรวจ ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และเจ้าหน้าที่ของวัด ในการปรึกษาหาความซับซ้อนของโรคที่พบ รวมถึงการส่งต่อรักษาในอนาคตต่อไป ดังพุทธพจน์ที่ว่า “โย ภิกฺขเว มัง อุปฏฺฐ เหยฺย โส คิลานัง อุปฏฺฐเหยฺยัง” ผู้ใดปรารถนาอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุป่วยไข้เถิด จึงเป็นที่มาของโครงการนี้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม กล่าวอีกว่า การจัดโครงการครั้งนี้ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และนักศึกษาหลักสูตร ปธพ.รุ่นที่ 8 ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ให้กับวัดบำเพ็ญเหนือ วัดบำเพ็งใต้ วัดแสนสุข วัดใหญ่ลำนกแขวก และวัดศรีกุเรชา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และสหวิชาชีพเข้ามาดูแลสุขภาพถึงชุมชน และยังเป็นการกระตุ้นให้พระภิกษุรู้จักดูแลสุขภาพ การให้ความรู้ทางการแพทย์ การกู้ชีพปั้มหัวใจ เพื่อให้ทุกท่านที่เข้าร่วมได้นำไปช่วยเหลือประชาชนต่อไปในคราวเดียวกัน ซึ่งเป็นการร่วมใจของจิตอาสาเพื่อสังคมหลายระดับ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบัน

ด้าน พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าว ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา มีพระภิกษุ-สามเณรทั้งประเทศมากกว่า 250,000 รูป และในกรุงเทพมหามีวัดจำนวนกว่า 450 วัด เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชน และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักต่อการดูแลสุขภาพตนเอง ทราบปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะเจ็บป่วยในอนาคต

สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) ของแพทยสภา มีต้นกำเนิดมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 “อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร” นำมาสู่แนวคิดจัดโครงการให้เป็นรูปธรรม โดยได้ร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้านำ “ธรรมาภิบาล” มาเป็นหลักในการสร้างหลักสูตร และสร้างกิจกรรมแพทย์อาสา ให้บรรลุตามแนวทางพระราชดำรัสดังกล่าว

นพ.โสภณ เมฆธน ประธานจัดโครงการแพทย์อาสา ปธพ.8 กล่าวว่า ในวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ พระสงฆ์ และสามเณร 200 รูป เจ้าหน้าที่วัด 50 คน โดยมีคลินิกเฉพาะทาง​ดังนี้ คลินิกคัดกรองสุขภาพ และฉีดวัคซีน คลินิกตรวจสุขภาพและโรคทั่วไป คลินิกหู คอ จมูก คลินิกศัลยกรรมกระดูก คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกทันตกรรม คลินิกโรคหัวใจตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG) คลินิกจักษุ คลินิกสุขภาพจิต คลินิกโภชนาการ คลินิก X-Ray และการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) คลินิกพิเศษการทำหมันและให้บริการฉีควัคซีนสุนัขและแมว พร้อมทั้งถวายเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED) ไว้ประจำวัดบำเพ็ญเหนือ 1 เครื่องเพื่อได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

พญ.เจรียง จันทรกมล ประธานนักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ 8 กล่าวว่า การออกหน่วยตรวจสุขภาพพระสงฆ์ของหน่วยแพทย์อาสา ปธพ.8 ครั้งนี้ นอกจากจะช่วยให้พระสงฆ์รับการตรวจรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาแล้ว ยังทำให้เห็นถึงการทำงานร่วมแรงร่วมใจของทั้งแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ ทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากภาคส่วนต่างๆ ที่จะได้ทำงานร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน จนเป็นการบูรณาการงานจิตอาสาขนาดใหญ่ที่ส่งผลดีต่อประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มพระภิกษุสงฆ์ ให้เข้าถึงสิทธิและบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและครบวงจร ทั้งนี้ นักศึกษาปธพ.8 กำหนดจัดกิจกรรมแพทย์อาสาอีก 2 ครั้ง ที่โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วันที่ 16 ก.พ. 63 และโครงการแพทย์อาสาเฉลิมพระเกียรติครั้งใหญ่ที่โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย วันที่ 8-10 พ.ค.63