บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผ่อนผันเงื่อนไขกรมกรรม์ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

0
1243

ฟิลลิปประกันชีวิตผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ เช่น ขยายระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยและยกเว้นดอกเบี้ย ขอต่ออายุกรมธรรม์ การชำระคืนเงินกู้จ่ายชำระเบี้ยประกันโดยอัตโนมัติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลูกค้าช่วงโควิดระบาดถึง 31 ตุลาคม 2564

นางลินเน็ตต์ เมย์-จวน ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังมีความรุนแรง และกระจายไปในหลายจังหวัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ จึงมีนโยบายผ่อนปรนเงื่อนไขกรมธรรม์ ดังนี้  

  1. ขยายระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัย

สำหรับกรมธรรม์ที่มีวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ จะขยายระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยจากเดิม 31 วัน เป็น 91 วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย โดยระยะเวลาที่ขยายเพิ่มอีก 60 วัน ดังกล่าว เพื่อการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น 

  1. ผ่อนผันการขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย

สำหรับกรมธรรม์ที่สิ้นผลบังคับตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เนื่องจากไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัย งวดที่ครบกำหนดชำระเบี้ยฯ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 หากขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย หรือขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันภัยภายใน 6 เดือนนับจากงวดที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยดังกล่าว บริษัทฯ จะยกเว้นดอกเบี้ยจากการชำระเบี้ยประกันภัย รวมถึงการเรียกตรวจสุขภาพ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย หรือขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ดังกล่าว

  1. ผ่อนผันการชำระคืนเงินกู้จ่ายชำระเบี้ยประกันโดยอัตโนมัติ

สำหรับกรมธรรม์ที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หรือเกิดการกู้จ่ายชำระเบี้ยประกันโดยอัตโนมัติ (APL) ของเบี้ยประกันภัยงวดที่ครบกำหนดชำระ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ จะยกเว้นดอกเบี้ย หากมีการชำระคืนเงินกู้จ่ายชำระเบี้ยประกันโดยอัตโนมัติเต็มจำนวน (APL Full Payment) ภายใน 6 เดือน นับจากงวดวันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยดังกล่าว

ฟิลลิปประกันชีวิตขอเป็นกำลังใจให้ลูกค้าผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์     “COVID-19” อย่างราบรื่นและปลอดภัยไปด้วยกัน นางลินเน็ตต์ กล่าวทิ้งท้าย

เกี่ยวกับบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานภายใต้กลุ่มฟิลลิปแคปปิตอล เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินขนาดใหญ่และมีความมั่นคงสูงจากประเทศสิงคโปร์ ดำเนินธุรกิจให้บริการทางการเงินและการลงทุนครบวงจรมากกว่า 45 ปี ครอบคลุมกว่า  15 ประเทศทั่วโลก