นายกสมาคมประกันชีวิตไทยเป็นประธานการประชุม ASEAN INSURANCE COUNCIL (AIC) ครั้งที่ 47 

0
1393

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ในฐานะประธานสภาธุรกิจประกันภัยอาเซียน (ASEAN Insurance Council: AIC) เปิดการประชุม ASEAN Insurance Council (AIC) ครั้งที่ 47 และเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

โดยมีสมาคมประกันชีวิตและสมาคมประกันวินาศภัยจากชาติอาเซียนจำนวน 10 ประเทศ เข้าร่วมหารือถึงแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยในเขตเศรษฐกิจอาเซียนผ่านคณะทำงานชุดต่าง ๆ ของ AIC  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564