นมผงยี่ห้อใดคือที่หนึ่งในใจคุณแม่? theAsianparent เผยผลสำรวจในรายงานฉบับล่าสุด “อันดับนมผงที่ครองใจคุณแม่ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

0
1387
 • theAsianparent เผยแพร่ผลการสำรวจผู้บริโภคในรายงานฉบับล่าสุด โดยมีเกณฑ์การสำรวจครอบคลุม 2 หัวข้อ ได้แก่ ความรู้สึกที่มีต่อยี่ห้อ (brand performance) และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ อันประกอบด้วย รูปแบบการซื้อ (purchase patterns) ความตระหนักในยี่ห้อสินค้าและอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ(awareness/influence) และช่องทางการจำหน่ายที่เป็นที่นิยม (retail channel preferences)
 • การสำรวจกระทำขึ้นใน 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ผลการสำรวจพบว่า ความนิยมที่มีต่อนมผงแต่ละยี่ห้อแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 

โดยทุกยี่ห้อยังขาดคุณสมบัติเรื่องความมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว

theAsianparent เว็บไซต์และคอมมูนิตี้อันดับ 1 แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผลิตทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันครบทุกมิติของพ่อแม่ยุคใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจำนวนผู้ใช้งานในแต่ละเดือนกว่า 35 ล้านคน ได้เผยแพร่ผลการสำรวจผู้บริโภคในรายงานฉบับล่าสุดเรื่อง “ปัจจัยในการเลือกซื้อนมผง” ซึ่งทำการสำรวจโดย theAsianparent Insights ศูนย์วิจัยข้อมูลทางการตลาดเชิงลึก

รายงานฉบับล่าสุดนี้เผยผลสำรวจความรู้สึกของเหล่าคุณแม่ที่มีต่อนมผงแต่ละยี่ห้อ โดยแต่ละหัวข้อการประเมิน มีคะแนนสูงสุด 7 คะแนน ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของนมผงและคู่แข่งแต่ละยี่ห้อจากความรู้สึกของผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์จริงในแต่ละประเทศได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ การสำรวจกระทำขึ้นใน 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย

เกณฑ์การประเมินผล: คะแนนรวมของนมผงแต่ละยี่ห้อ

        คุณแม่กว่า 5,000 คนได้ให้คะแนนนมผงยี่ห้อต่างๆ ที่ซื้อให้บุตรภายในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนครอบคลุม 7 หัวข้อ ได้แก่ 

1) ตอบสนองความต้องการ 

2) ความน่าเชื่อถือ 

3) ความชื่นชอบในยี่ห้อนั้น ๆ 

4) มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว 

5) ความคุ้มค่า 

6) ความพึงพอใจ 

7) มีแนวโน้มที่จะแนะนำผู้อื่น 

ทั้งนี้ คะแนนรวมจะคำนวณตามความสำคัญของเกณฑ์แต่ละข้อ โดยคะแนนที่ได้มีระดับตั้งแต่ 5.31 ถึง 6.13 (เต็ม 7) ซึ่งผลการสำรวจครั้งนี้ได้สร้างดัชนีที่นมผงแต่ละยี่ห้อได้คะแนนเกาะกลุ่มใกล้เคียงกันตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม แสดงให้เห็นถึงการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมผง ยี่ห้อนมผงที่ครองใจคุณแม่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

        จากการสำรวจพบว่า คุณแม่จากทุกประเทศให้คะแนนการประเมินด้านความมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวต่ำกว่าเกณฑ์อื่นทุกข้อ Malena Gong ฝ่ายข้อมูลเชิงลึกระดับภูมิภาค theAsianparent กล่าวว่า “การสำรวจครั้งนี้เป็นการค้นพบที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ซึ่งดิเอเชี่ยนพาเร้นท์ยินดีแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทนมผงทุกยี่ห้อ นับเป็นการตอบสนองวัตถุประสงค์ของดิเอเชี่ยนพาเร้นท์ทางด้านการศึกษาข้อมูลเชิงลึกได้อย่างตรงจุด โดยอาศัยเครื่องมือในการสำรวจ ได้แก่ กลุ่มคุณแม่ในชุมชนขนาดใหญ่อย่างแอปพลิเคชั่นดิเอเชี่ยนพาเร้นท์ ความสามารถทางเทคโนโลยี และความต้องการในการเติมเต็มช่องว่างระหว่างคุณแม่กับนักการตลาด กล่าวได้ว่า ความมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวเป็นทั้งจุดอ่อน และ โอกาสที่นมผงแต่ละยี่ห้อจะสามารถครองใจคุณแม่ได้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นการประเมินจากบรรดาคุณแม่โดยตรง”

ความเข้าใจพฤติกรรมการซื้อนมผงของคุณแม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

        รายงานยังได้สำรวจปัจจัยเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อยี่ห้อนมผงของคุณแม่ อันประกอบด้วย รูปแบบการซื้อ (purchase patterns) ที่มาของความตระหนักในยี่ห้อสินค้า (Sources of Awareness) และผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ (Circle of Influence) 

        ในส่วนของ “รูปแบบการซื้อ” ซึ่งพิจารณาจากความถี่ในการซื้อ ปริมาณที่ซื้อและขนาดที่ซื้อต่อการซื้อในแต่ละครั้ง รวมถึงช่องทางในการซื้อที่คุณแม่เลือกทั้งออนไลน์และออฟไลน์ พบว่า คุณแม่ในประเทศไทยมีความถี่ในการซื้อนมผงน้อยที่สุดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1 ครั้งต่อเดือน แต่ซื้อในปริมาณมากที่สุดโดยมีจำนวน 3 แพ็กต่อการซื้อ 1 ครั้ง คุณแม่ชาวไทยยังซื้อนมผงขนาดกลาง (300 กรัมถึง 699 กรัม) มากที่สุดเมื่อเทียบกับนมผงขนาดอื่น ๆ

        สำหรับช่องทางในการซื้อ พบว่าคุณแม่ชาวไทยมีสัดส่วนการซื้อนมผงผ่านช่องทางออนไลน์มากเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคโดยคิดเป็น 22% รองจากสิงคโปร์ที่เป็นอันดับ 1 หรือคิดเป็น 46% ทั้งนี้ คุณแม่ชาวไทยนิยมซื้อผ่าน Shopee มากที่สุดโดยคิดเป็น 58%

    สำหรับปัจจัยเรื่อง “ที่มาของความตระหนักในยี่ห้อสินค้า” และ “ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ” พบว่าในทุกประเทศ คำแนะนำจากครอบครัวและเพื่อนก่อให้เกิดความตระหนักมากที่สุด (42%-54%) และก่อให้เกิดการซื้อสูงสุด (44%-56%)

    สำหรับเกณฑ์ “ที่มาของความตระหนักในยี่ห้อสินค้า” และ “ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ” ที่มาจากแหล่งอื่น พบว่าคำแนะนำจากบรรดาคุณแม่ในสื่อโซเชียลหรือแอปพลิเคชันสำหรับการเลี้ยงเด็กเป็นที่มาของความตระหนักในยี่ห้อสินค้า โดยอยู่ในอันดับที่ 2 ใน 3 ประเทศ คิดเป็น 42%-54% ขณะเดียวกัน คำแนะนำจากแพทย์ สูตินรีแพทย์ และกุมารแพทย์อยู่ในอันดับที่ 2 ของการเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของคุณแม่ โดยคิดเป็น 33%-51%

“การที่คุณแม่จะเลือกซื้อนมผงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเกิดจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน” Malena Gong กล่าวเพิ่มเติม “การบอกกันปากต่อปากไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การพูดถึงผลิตภัณฑ์ในช่วงเริ่มทำแคมเปญเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือของยี่ห้อสินค้าด้วย เนื่องจากบรรดาคุณแม่มือใหม่มักจะแสวงหาคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการอันหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัว ซึ่งการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดนี้มักเกิดขึ้นออนไลน์ในแวดวงคุณแม่และชุมชนพ่อแม่ขนาดใหญ่ โดยมีการแบ่งปันเรื่องราว เคล็ดลับต่าง ๆ ตลอดจนการแนะนำผลิตภัณฑ์เบื้องต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เราต้องฟัง”

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถอ่านรายงานผลการสำรวจฉบับเต็มเรื่อง  “ปัจจัยในการเลือกซื้อนมผง” ประจำปี 2564 รวมทั้งข้อมูลของและข้อมูลในเชิงลึกของแต่ละประเทศเกี่ยวกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของคุณแม่ได้ที่ Insights.theAsianparent.com

    นอกจากนี้ ยังสามารถนัดหมายเพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลฉบับเต็มหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการวิจัยทางการตลาดและการบริการของศูนย์วิจัยข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดของ theAsianparent Insights โดยติดต่อทางได้  อีเมล Malena@tickledmedia.com

เกี่ยวกับ theAsianparent Group

theAsianparent เว็บไซต์และคอมมูนิตี้อันดับ 1 แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผลิตทั้งเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชัน ครบทุกมิติของพ่อแม่ยุคใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจำนวนผู้ใช้งานในแต่ละเดือนกว่า 35 ล้านคน มีให้บริการ 11 ภาษา ใน 13 ประเทศ theAsianparent มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้คุณพ่อ และ คุณแม่มีการตั้งครรภ์ที่ดี มีการเลี้ยงดูลูกให้มีสุขภาพดี มีความสุข และ มีความมั่นใจ โดยเรามีนักลงทุนรายใหญ่ในเอเชีย ได้แก่ Fosun International, JD.com, Mirae Asset-Naver New Growth Fund, Vertex Ventures และ SCBx10

What’s the Winning Formula? SEA Mums Rank Formula Milk Brands in Latest Consumer Voice Report by theAsianparent 

 • theAsianparent Insights releases a consumer voice report on formula milk covering: brand performance and category insights, which includes purchase patterns, awareness/ influence, and retail channel preferences.
 • The survey was conducted in 5 markets in Southeast Asia.
 • Top brands vary across the region; all falling short in uniqueness.

theAsianparent (TAP), the largest content and community platform for parents in Southeast Asia reaching over 35 million users monthly, releases CONSUMER VOICE: Formula Milk Edition through its market research arm, theAsianparent Insights. 

Using a 7-point scale on seven (7) product attributes highly valued by mum consumers, the report gives brands a clear snapshot of where they stand vs. their competitors according to brand users themselves in each of these markets: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand. 

A Unique Metric: Overall Brand Score (OBS)

Over 5,000 mums were asked to rate formula milk brands they’ve used in the past three (3) months based on seven (7) parameters: Meets Needs, Trustworthiness, Love for the Brand, Uniqueness, Value for Money, Satisfaction, and Likely to Recommend. Overall brand scores (OBS), weighted according to parameter importance, ranged from 5.31 to 6.13 (out of 7). This created an index where brands clustered near industry averages, indicating high competitiveness in the category. The brands that came out on top varied across markets:

 • Indonesia: S-26 is #1 in all parameters except uniqueness, where Pediasure takes the top spot.
 • Malaysia: PediaSure, Enfagrow, and Karihome are the top 3 brands.
 • Philippines: Enfamil is the #1 brand and has the highest OBS (6.13) in the entire report. 
 • Singapore: Aptamil and Dugro are the top 2, but scored lower vs. other markets’ top 5 brands.
 • Thailand: Dumex is #1 in 6 of 7 parameters but came second to Enfagrow on OBS. 

The report notes that across all markets, scores dip when it comes to uniqueness. TAP Regional Head of Insights, Malena Gong, comments: “This is a fascinating finding that we are happy to share with brands. It’s precisely what theAsianparent Insights aims to and is able to do given our massive community, tech capabilities, and the desire to bridge gaps between mums and marketers. Uniqueness is both a pain point and opportunity that brands can act on to win with mums, coming straight from mums.”

Understanding SEA Mums’ Formula Milk Shopping Behaviour

The report also touches on mums’ key consumer behaviours: Purchase Patterns, Sources of Awareness, and Circle of Influence. 

The section on “Purchase Patterns” looks at the frequency of shopping trips, number of packs and pack size per shopping trip, as well as mums’ most preferred online and offline purchase channels. A finding of note is that mums in Thailand buy the least frequently at an average of once per month, but have the highest average packs per purchase at 3 packs per shopping trip. Thailand also shows the highest percentage of mums buying medium-sized packs (300g to 699g) compared to other formula pack sizes. 

On offline vs. online shopping: mum respondents in Thailand have the second biggest share of online purchasers at 22%, following Singapore at 46%. Shopee is the most preferred online channel by 58% of Thai mums. 

Under “Sources of Awareness” and mum consumers’ “Circle of Influence,” the report finds that across all markets, recommendations from family/friends are the top source of awareness (42%-54%) and the top purchase driver (44%-56%). 

Other sources of awareness and influence to note: Fellow mums’ recommendations via social media or parenting/IM apps rank second in three out of five markets for awareness (42%-54%). Meanwhile, doctor/gynaecologist/paediatrician recommendations take the second spot across the board for influence (33%-51%). 

“‘It’s all about conversations,” Gong adds. “‘Word of mouth’ isn’t restricted to generating buzz during campaign launches, but plays a key role in reinforcing brand trust—as waves of first-time mums seek advice on which products are truly suited to their various needs and so would make the best choice for their family. Many of these conversations are happening online, in mum circles and larger parent communities, swapping stories, tips, and unfiltered reviews. These are the spaces that demand listening.” 

To read the full CONSUMER VOICE: Formula Milk Edition 2021 report, including country by country data and insights on preferred social media platforms and on mum influencers, access the report via Insights.theAsianparent.com