ธ.ออมสิน รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQC 3 ปีซ้อน

0
1532

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 จากนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธี ซึ่งธนาคารออมสินได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operation) เป็นรางวัลที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจัดขึ้น โดยมีนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

สำหรับรางวัลที่ธนาคารออมสินได้รับมาจากการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้เกิดมุมมองเชิงระบบ มองภาพอนาคต และขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายเดียวกัน ภายใต้วิถีแห่งความเป็นธนาคารออมสิน (GSB Way) ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ช่วยให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดการสร้างนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นการ Re-Structure ปรับเปลี่ยนให้องค์กรเป็น Customer Centric การ Re-Branding เน้นเรื่องการออมการดูแลสังคมและความทันสมัย การ Re-Marketing ซึ่งทำให้ธนาคารเป็น Brand Maker และการ Re-Process เพื่อดูแลลูกค้า รวมถึงการ Re-Business Model ทั้งในด้าน Traditional Bank Digital Bank และ Social Network Bank

ทั้งนี้ ปี 2560 ธนาคารออมสินได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) ปี 2561 ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านลูกค้า (Thailand Quality Class Plus: Customer) และครั้งนี้ได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operation) ดังนั้น จึงถือว่าธนาคารออมสินได้รับรางวัล TQC ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร สามารถนำพาองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ทัดเทียมมาตรฐานโลก