ธ.ก.ส. แต่งตั้งรองผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้จัดการใหม่ คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้  

0
1195

นายภานิต  ภัทรสาริน ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส.  ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

นายภานิต  ภัทรสาริน เกิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2505  เป็นชาวจังหวัดพิษณุโลก  สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  เริ่มทำงานกับ ธ.ก.ส.เมื่อปี 2525 ในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อด้านเกษตร สาขาพิจิตร  จังหวัดพิจิตร จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับโดยดำรงตำแหน่งผู้จัดการสาขาบางกระทุ่ม  สาขางาว  สาขาพรานกระต่าย  สาขาวังทอง  ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุโขทัย  รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง  ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน  ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อเกษตรกรรายย่อยและแก้หนี้นอกระบบ  ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานธุรกิจสถาบันแลผู้ประกอบการ ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานสินเชื่อบุคคล ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานพัฒนาตลาดและชุมชน และรองผู้จัดการกำกับดูแลงานด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้   นายสมชาย คมพงษ์ปภา ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

นายสมชาย คมพงษ์ปภา เกิดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2506 เป็นชาวกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เริ่มทำงานกับ ธ.ก.ส. เมื่อปี 2528 ในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ จังหวัดชัยภูมิ โดยก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสายงานธุรกิจองค์กรชุมชนและสำนักกิจการนครหลวง และปัจจุบันกำกับดูแลด้านบริหารสาขา

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้  นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล  ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อบุคคล  ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 

นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล  เกิดเมื่อวันที่  3  ธันวาคม  2507  เป็นชาวจังหวัดอุดรธานี​สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง และนิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต สาขา ๅการจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เริ่มทำงานกับ ธ.ก.ส. เมื่อปี 2533 ในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อระดับ 4 สาขากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จากนั้น​ก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ

โดยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเลยและหนองบัวลำภู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการสาขาภาค รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยและแก้หนี้ นอกระบบ ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อบุคคล  และผู้ช่วยผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ กำกับดูแลสายงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งใหนายกิตติภพ อรรถพร ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

 

นายกิตติภพ อรรถพร เกิดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2506 เป็นชาวอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

เริ่มทำงานกับ ธ.ก.ส. เมื่อปี 2533 ในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อที่สาขานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับโดยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและผู้ช่วยผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกำกับดูแลสายงานบริหารจัดการคุณภาพหนี้

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้  นางสาวไข่มุก จูงใจจารุมาศ  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

นางสาวไข่มุก จูงใจจารุมาศ เกิดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2512 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มทำงานที่ ธ.ก.ส. เมื่อปี 2535 ในตำแหน่งนักวิชาการระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 ฝ่ายคอมพิวเตอร์ จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ และผู้ช่วยผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกำกับดูแลสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้   นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

นายไพศาล หงษ์ทอง เกิดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2513 เป็นชาวจังหวัดลพบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เริ่มทำงานกับ ธ.ก.ส.เมื่อปี 2536 ในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อที่สาขาพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับโดยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อเกษตรกร  ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ และผู้ช่วยผู้จัดการ ในปัจจุบัน ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกำกับดูแลสายงานธุรกิจธนาคาร