ธ.ก.ส. เข้ารับรางวัลงาน Thailand Quality Award 2021

0
1095

 

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้ารับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (Thailand Quality Award Winner Conference 2021) จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดย ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า Thailand Quality Class Plus : Customer (TQC Plus) นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand Quality Award 2021 Winner Conference 2021 ภายใต้คอนเซปต์ “The Excellence of the Future Readiness” พร้อมกับคณะผู้บริหาร ธ.ก.ส.

เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรต่าง ๆ เพื่อนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ รวมถึงส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และสร้างความตระหนักให้แก่องค์กรถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการนำเกณฑ์ TQA ไปประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2565 ณ ภิรัชฮอลล์ 1  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ