ธ.ก.ส. – สวทช. บ่มเพาะคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการภาคเกษตร  ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

0
580

ธ.ก.ส. จับมือ สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้เกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเกษตรจากโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด และเกษตรกรในเครือข่ายของ สวทช. จำนวนกว่า 350 คน เพื่อยกระดับสู่การเป็นต้นแบบผู้ประกอบการ SMEs เกษตรรุ่นใหม่ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่การส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาธุรกิจ ทั้งด้านโมเดลธุรกิจ การตลาดและอื่น ๆ พร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านเงินทุนในการต่อยอดธุรกิจ

นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะผลผลิตล้นตลาด ราคาสินค้าตกต่ำ รวมถึงการส่งออกที่ขาดความต่อเนื่อง ประกอบกับภาคอุตสาหกรรมและบริการมีการเลิกจ้างแรงงาน ทําให้มีแรงงานคืนถิ่นที่ส่วนหนึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ อีกทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรบางส่วนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการทําธุรกิจ ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้ร่วมมือกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สท.) จัดกิจกรรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการรูปแบบ Online เพื่อบ่มเพาะเกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยนําร่องกับเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการภาคเกษตรจากผู้เข้าร่วมโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด ของ ธ.ก.ส. และเกษตรกรในเครือข่ายของ สวทช. เพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการ Smart New Gen รวมกว่า 350 คน

การอบรมแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทําธุรกิจเกษตร เช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG  Business Model Canvas  มาตรฐานสินค้าสําหรับ Modern Trade  การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  การทําตลาดออนไลน์  และการขยายธุรกิจไปยังผู้ซื้อทั่วโลกด้วยระบบ Alibaba.com  การส่งออกและเชื่อมโยงตลาดภายในอาเซียน  การออกแบบสื่อสังคมออนไลน์  และการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น และช่วงที่ 2 เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรได้มีโอกาสปรึกษาธุรกิจ (Consult) กับผู้เชี่ยวชาญจาก  ธ.ก.ส. และ สวทช. เกี่ยวกับการทําธุรกิจ การเข้าถึงความรู้ แหล่งเงินทุนและการเงิน

นายณรงค์ กล่าวอีกว่า การอบรมดังกล่าว ดำเนินการไปเมื่อช่วงเดือนกันยายนถึง 20 ตุลาคมที่ผ่านมาโดยขั้นตอน  หลังจากนี้ ธ.ก.ส. และ สวทช. ยังคงส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจะคัดเลือกผู้ประกอบการ New Gen ที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีความโดดเด่น เพื่อสร้างเป็นตัวอย่าง จํานวน 20 ราย และต่อยอดโดยให้ความรู้ เชิงลึกจนสามารถเป็น Smart New Gen เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ในการ  ขยายผลสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ อันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรไทยได้ อย่างยั่งยืนต่อไป