ธ.ก.ส. ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในงาน “Sustainable Thailand 2021”

0
1244

        นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานและสักขีพยานในการประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในงาน Sustainable Thailand 2021 ผ่านระบบ Video Conference     ซึ่งเป็นการลงนามระหว่างกระทรวงการคลัง องค์การสหประชาชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และสถาบันการเงิน รวม 43 ราย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการผสานความร่วมมือระหว่างนักลงทุนสถาบันและภาคธนาคาร ในการนำหลักการการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (PRI) และหลักการการธนาคารที่มีความรับผิดชอบ (PRB) มาใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยมีนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมลงนามในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564