ธ.ก.ส. จับมือกรมกิจการสตรีและครอบครัวหนุนการสร้างรายได้

0
953

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนางจินตนา  จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมงานแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่สตรีและครอบครัว

โดยมีจุดประสงค์ในการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้ภายในงานธ.ก.ส. ยังจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านการเงิน การลงทุนแก่ผู้ร่วมงาน ณ ห้องประชุม ปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565