ธ.ก.ส. จัดประกันภัยลดความเสี่ยงผู้ประกอบการประมงจากภัยพิบัติ

0
587

ธ.ก.ส. พร้อมเปิดโครงการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2 และการทำประกันภัยภาคสมัครใจโดยทิพยประกันภัย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประมงและลูกเรือประมงได้รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงในการสูญเสียเรือ กรณีเกิดภัยพิบัติ

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้จัดโครงการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2 วงเงิน 3,000 ล้านบาทให้ผู้ประกอบการประมงในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน และค่าลงทุนในการปรับปรุงอุปกรณ์การทำประมงให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล เสริมสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรทางทะเลและอาหารอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประมงและลูกเรือประมงได้รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงในการสูญเสียเรือกรณีเกิดภัยพิบัติ ผ่านโครงการประกันภัยเพื่อชาวประมงภาคสมัครใจ โดยทิพยประกันภัย ซึ่งมีเงื่อนไขการรับประกันภัย ดังนี้ ผู้ขอเอาประกันภัยต้องเป็นเจ้าของเรือประมงที่มีสัญชาติไทย มีเรือประมงที่จดทะเบียนกับกรมเจ้าท่า และมีอาชญาบัตรจากการประมง (สำหรับเรือประมงที่มีขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไป) อัตราค่าเบี้ยประกัน (รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ขนาดเรือไม่ถึง 10 ตันกรอส 323.14 บาทต่อลำ และขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไป 430.14 บาทต่อลำ ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี (นับจากวันขอเอาประกันภัย)

สำหรับความคุ้มครอง เมื่อเกิดภัย ประกอบด้วย ค่าชดเชยกรณีเรือประมงสูญหายหรือเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ อันเนื่องมาจากอุทกภัย วาตภัย พายุ คลื่นลมแรง คลื่นซัดชายฝั่ง แผ่นดินไหว และสึนามิ ในระยะเวลาเอาประกัน วงเงินไม่เกินลำละ 10,000 บาท และกรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุของผู้เอาประกันภัย และ/หรือ ผู้ได้รับความคุ้มครอง 1 ราย (คนขับเรือหรือลูกเรือประมงของผู้เอาประกันภัย) สูงสุดไม่เกินรายละ 100,000 บาท โดยเงื่อนไขการจ่ายค่าทดแทนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้านท่านหรือศูนย์บริการลูกค้า 1593 ในวันและเวลาทำการ และ Call center 02 555 0555 ตลอด 24 ชั่วโมง