ธนาคารไทยพาณิชย์รวมใจสู้ภัยโควิด-19 มอบเงินสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์บรรเทาวิกฤตโควิด-19

0
1464

ธนาคารไทยพาณิชย์รวมใจสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยร่วมบริจาคเงินสมทบ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ)” อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่อง Oxygen High Flow จำนวน 5 เครื่อง ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ นำไปช่วยเหลือผู้ป่วย โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงินจาก นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ และนางสาว​       อารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราม 8 กรุงเทพฯ

นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงการระบาดระลอกใหม่ในครั้งนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ซึ่งขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ในอัตราที่สูง ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลหลายแห่งต้องทำงานอย่างหนัก ขณะเดียวกันอุปกรณ์ทางแพทย์ที่จำเป็นมีไม่เพียงพอ ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักดีถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว ซึ่งมีความต้องการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นสำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเป็นอย่างมาก จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการบรรเทาผลกระทบดังกล่าวและเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางแพทย์ทุกท่าน ด้วยการร่วมบริจาคเงินสมทบ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ)อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 1,000,000 บาท โดยในส่วนนี้จะนำไปจัดซื้อเครื่อง Oxygen High Flow จำนวน 5 เครื่อง ซึ่งปัจจุบันยังมีโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นและแจ้งขอรับการสนับสนุนมายังมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อใช้ในการรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิด-19 ฉุกเฉินที่ภาวะหายใจล้มเหลว หรือมีภาวะพร่อง​ออกซิเจนอีกจำนวนมาก นอกจากนี้ธนาคารฯ ได้เตรียมบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลขนาดใหญ่อีก 3 โรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และก่อนหน้านี้ในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ทางภาคใต้ จังหวัดสงขลานับเป็นหนึ่งในจังหวัดทางภาคใต้ที่พบผู้ป่วยจำนวนมาก เพื่อเป็นการช่วยเหลือเร่งด่วน ธนาคารฯ จึงได้ให้การสนับสนุนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลสนามของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 9 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม 70 เตียง สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 80 เตียง โรงพยาบาล จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 100 เตียง ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 500 เตียง ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านลางา 20 เตียง ค่ายมหาจักรีสิรินธร 100 เตียง ค่ายลพบุรีราเมศวร์ 100 เตียง โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 20 เตียง และศูนย์พักพิงอำเภอระโนด 80 เตียง รวมทั้งสิ้น 1,070 เตียง เพื่อรองรับและช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ทุ่มเท เสียสละ ทำงานอย่างหนัก และขอให้ทุกคนปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 มีการดูแลสุขภาพ และปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ได้โดยเร็ว