ธนชาตประกันภัย ได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3ย้ำจุดยืนการดำเนินธุรกิจโปร่งใส ยึดมั่นตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

0
215

นางสาวกิตติภา จันทนาประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกำกับกฎระเบียบและข้อบังคับธุรกิจประกันภัย บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 (นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน) จากงาน CAC National Conference 2023 ภายใต้หัวข้อ “Public-Private Collaboration: A Strong Collective Action Against Corruption” หรือ “ผนึกกำลังไตรภาคี สร้างความแข็งแกร่ง เพื่อความยั่งยืน” ตอกย้ำจุดยืนขององค์กร ที่ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล มีกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสามารถเสริมสร้างความความมั่นใจให้กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี โดยพิธีจัดขึ้น ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้