ทีเอ็มบีและธนชาต ประกาศแนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

0
640

ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

 ตามที่ธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาต ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 นั้น เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 24)  ซึ่งห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน ธนาคารจึงได้กำหนดและจัดเตรียมมาตรการและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีรายละเอียดตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ธนาคารจะจำกัดที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดไม่เกินจำนวน 50 ที่นั่ง ซึ่งรวมถึงที่นั่งของกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว โดยไม่มีพื้นที่รองรับผู้ติดตาม  และจะมีการจัดระยะห่างระหว่างที่นั่งไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
 2. ธนาคารจะเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 ชั่วโมง 
 3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่อง Thermoscan โดยธนาคารจะกำหนด
  จุดคัดกรองบริเวณทางเข้าภายในอาคารสำนักงานใหญ่ หากผู้เข้าร่วมประชุมมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการที่สงสัยว่าป่วย หรืออาจได้รับเชื้อโรคโควิด–19
  เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าไปยังพื้นที่จัดประชุม 
 4. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากอาคารผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ
 5. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบสอบถามสำหรับคัดกรองตนเองก่อนเข้าอาคาร หากผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก รวมทั้งกรณีที่บุคคลใกล้ชิดของผู้เข้าร่วมประชุมได้เดินทางหรือไปยังสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้ามายังอาคารเพื่อเข้าร่วมการประชุมทุกกรณี และขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ณ
  จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด 
 6. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างการประชุมตลอดเวลา ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ธนาคารจัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ และงดการรับประทานอาหารในห้องประชุม

ทั้งนี้ เมื่อที่นั่งที่จัดเตรียมไว้เต็มแล้ว จะไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มได้อีก ธนาคารจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระ (แล้วแต่กรณี) เข้าประชุมแทน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยังสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามเจตนารมณ์ และเป็นการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

ธนาคารขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยธนาคารขออภัยมา ณ ที่นี้ สำหรับความไม่สะดวกหรือความขัดข้องใด ๆ ที่อาจมีขึ้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จะจัดขึ้นวันที่ 23 เมษายน นี้ ที่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยธนาคารธนชาตจะเริ่มประชุมในเวลา 9.30 น. และทีเอ็มบีจะเริ่มประชุมในเวลา 14.00 น. 

#เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น

#TMB #ThanachartBank #MakeREALChange