ทำหน้าที่ในสภา.กทม..

0
1121

เมื่อเร็วๆ นี้ ว่าที่.ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น ในฐานะคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมชุดที่ 4 สภากรุงเทพมหานคร แต่เข้าร่วมประชุมในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ในส่วนของสำนักงานเขตบางนาหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างปรับปรุงสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ซึ่งเป็นการอธิบายรายละเอียดการขอวงเงินงบประมาณเพื่อบรรจุเข้าร่างข้อบัญญัติในปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้บริหารสำนักงานเขตบางนาและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเขตบางนามาร่วมประชุม โดยที่ประชุมฝากช่วยดูแลโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมในเรื่องของการติดตามตรวจสอบกรณีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างใกล้ชิด