ดร.ฐัช หัชลีฬหา ผู้เข้าร่วมศึกษาหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4

0
694

ขอขอบคุณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม – Depa ที่พร้อมเปิดเวทีให้โอกาสโชว์มุมมองผู้นำดิจิทัลยุคใหม่ นำเสนอพาขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจดิจิทัล “Digital Thailand Transformation in 2025”

และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้บริหารเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน และให้ข้อเสนอแนะอย่างเข้มข้น พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง, มรว.จัตุมงคล โสณกุล, รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม, ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร, นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการกำกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.), ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน),นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ฯลฯ

https://www.mcot.net/view/3kHNBiF2