ซัคเซสมอร์ มอบสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุ ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบ CSV  พร้อมเปิดโอกาสทางธุรกิจ เพียงเป็นสมาชิกซัคเซสมอร์

0
1583

บมจ.ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ หรือ SCM เปิดโอกาสทางธุรกิจ เพียงร่วมเป็น​            สมาชิกซัคเซสมอร์ พร้อมเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ รับความพิเศษด้านสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุ โดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท (การพิจารณาอนุมัติสวัสดิการฯ เป็นไปตามเงื่อนไขสวัสดิการฯ ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้) ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบ CSV ด้วยการนำเอาความเชี่ยวชาญในด้านการทำธุรกิจ มาสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมไปพร้อมกัน

โดย 2 ผู้บริหาร นายแพทย์สิทธวีร์​      เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM เปิดเผยว่า บริษัทฯ ถือเป็นผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคในการดูแลสุขภาพ รูปแบบเครือข่าย หรือ Multi-Level Marketing โดยปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับตัวแทนนักธุรกิจ ผ่านการทำงานร่วมกับเป็นทีม ทำให้เกิดการขยายของเครือข่ายและองค์กรธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ซัคเซสมอร์ ได้มอบสิทธิพิเศษ ฟรี! เพียงสมัครเข้ามาเป็นตัวแทนนักธุรกิจ (ทั้งสมาชิกท่านเดิมและสมาชิกใหม่) และครบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ท่านจะได้รับสวัสดิการฯ ทันที ซึ่งเงื่อนไขการคุ้มครองตามสวัสดิการฯ ของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ สามารถสอบถามข้อมูลการสมัครสมาชิกใหม่เพิ่มเติมได้ที่             Call Center โทร. 02-511-5951 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.successmore.com 

บริษัทฯ ยังคงตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจ โดยได้ให้ความสำคัญกับการทำ CSV (Creating Shared Value) มากขึ้น ด้วยการนำเอาความเชี่ยวชาญในด้านการทำธุรกิจ มาสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมไปพร้อมกัน เพื่อให้ธุรกิจและสังคมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ซึ่งการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในทุกผลิตภัณฑ์จะคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายต้องกระทำอย่างมีความรับผิดชอบ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของ ธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ ภายใต้แนวคิด “ห่วงใย” (Care) “แบ่งปัน” (Share) และ “ใส่ใจ” (Respect) โดยเฉพาะการปฏิบัติต่อพนักงานและกลุ่มนักธุรกิจซัคเซสมอร์เป็นสิ่งที่ SCM ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และเป็นเวลากว่า 7 ปี ที่ซัคเซสมอร์มีสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุ เพื่อดูแลครอบครัวสมาชิกประกันภัยนักธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2016-2021 รวมเป็นเงินมูลค่ากว่า 15 ล้านบาท รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นธรรม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าเป็นต้น ไม่ใช่เพียงแค่พนักงานเท่านั้น บริษัทฯ ยังรวมถึงชุมชน และคุณภาพของสังคม สิ่งแวดล้อมในทุกมิติ รวมทั้งดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัทฯ กำหนด

เกี่ยวกับซัคเซสมอร์
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยนายสิทธวีร์ เกียรติชวนันต์และนายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในลักษณะเครือข่ายขายตรง (Multi-level Marketing หรือ “MLM”) ที่มีเครือข่ายสมาชิกมากกว่า 250,000 คน จาก 7 ประเทศใน AEC บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 3 บริษัท คือ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด (“SML”) บริษัท ซัคเซส สปิริต จำกัด (“SPT”) และบริษัท SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. (“SPM”)