ฉนวน เอสซีจี คว้าฉลาก Circular Mark ร่วมตอกย้ำการผลิตเพื่อความยั่งยืน เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทยเพื่อเสริมความแกร่งในการแข่งขัน ให้กับ OEM ในภูมิภาคอาเซียน

0
791

บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด Housing Products Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ร่วมตอกย้ำความเป็นผู้นำองค์กรธุรกิจที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ “ฉนวน” ที่ประสิทธิภาพเพื่อสุขภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน ( Sustainable Development) ส่ง ฉนวนขาว หรือฉนวนกันความร้อนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เข้าการรับรองการติดฉลากสิ่งแวดล้อมสําหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียนเป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย ภายในงาน Circular Mark “Circular Economy in Action” ฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียนที่การันตีมาตรฐานและระบบรับรองระดับชาติของไทย อันเป็นการส่งเสริมการหมุนเวียนวัสดุเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทยจัดโดยคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดย นายกฤษณ์ จินดาวานิชสกุล Chief Operation Officer เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับฉลากจากดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน ในการจัดงานครั้งนี้
ทั้งนี้ Circular Mark นับเป็นฉลากด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบฉลากสิ่งแวดล้อมสาหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน อันเป็นการส่งเสริมการหมุนเวียนวัสดุเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย” ที่เกิดจากความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำของประเทศ เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า หมุนเวียนในระบบเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดปริมาณขยะ และ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ ช่วยสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยและประชาคมโลก