จุติ” ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน กคช. มอบป้ายตลาดเคหะประชารัฐชุมชนสุขใจ ร่มเกล้า 2

0
377

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดเคหะประชารัฐชุมชนสุขใจ ร่มเกล้า 2 โดยมี นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการ การเคหะแห่งชาติ กรรมการการเคหะแห่งชาติ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ รวมถึงผู้อยู่อาศัยในชุมชนร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณตลาดเคหะประชารัฐชุมชนสุขใจ ร่มเกล้า 2 ถนนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน และได้เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้ชื่อ “โครงการตลาดเคหะประชารัฐ” เพื่อยกระดับการพัฒนาตลาดชุมชนของการเคหะแห่งชาติสู่ตลาดเคหะประชารัฐ
ซึ่งกระจายอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยจะพัฒนาให้เป็นต้นแบบตลาดเคหะประชารัฐ 4.0 ที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งเป็นแหล่งรวมสินค้าและบริการที่ได้คุณภาพให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน ทั้งยังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับชุมชน โดยแบ่งประเภทโครงการตลาดเคหะประชารัฐออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ตลาดเคหะประชารัฐชวนเดินเพลินใจ เป็นตลาดนัดที่เกิดจากความต้องการของผู้อยู่อาศัยในชุมชน ด้วยรูปแบบแผงร้านค้าเป็นลักษณะชั่วคราว สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ตลาดเคหะประชารัฐชุมชนสุขใจ

เป็นตลาดสดของชุมชนที่จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และบริการ มีอาคารถาวรไว้ให้เปิดขายเป็นประจำทุกวันและตลาดเคหะประชารัฐพลาซ่า (Mini Mall) เป็นตลาดที่มีอาคารถาวร จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และให้บริการในรูปแบบศูนย์การค้า ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติได้ยกระดับตลาดชุมชนเป็นตลาดเคหะประชารัฐตั้งแต่ปี 2561 – 2562 จำนวน 8 ตลาด และจะดำเนินการขยายตลาดเคหะประชารัฐเพิ่มเติมในปี 2563 อีก 4 พื้นที่ ได้แก่ ตลาดเคหะประชารัฐชุมชนสุขใจ ร่มเกล้า 2 ตลาดเคหะประชารัฐชุมชนสุขใจ ประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ตลาดเคหะประชารัฐชุมชนสุขใจ ปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2) และตลาดเคหะประชารัฐชุมชนสุขใจ เศรษฐกิจ 3


สำหรับตลาดเคหะประชารัฐชุมชนสุขใจ ร่มเกล้า 2 ตั้งอยู่ภายในโครงการเคหะร่มเกล้า 2 ถนนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ของการเคหะแห่งชาติและมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สามารถเดินทางมาได้สะดวกเนื่องจากอยู่ใจกลางชุมชน และมีแผงร้านค้ากว่า 40 ร้านค้า ประกอบด้วย อาหารตามสั่ง ผักสด อาหารสด รวมถึงของใช้เบ็ดเตล็ด บริหารจัดการตลาดโดย นางวิไลวรรณ วังกานต์ โดยมีนโยบายต้องการพัฒนาตลาดให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น และเป็นที่ยอมรับของผู้อยู่อาศัยในชุมชน รวมทั้งยังมีแนวคิดลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในตลาด เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย