“คปภ. – IOD” บูรณาการความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจประกันภัยโดยเฉพาะ สำหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัทประกันภัย เป็นครั้งแรก • หวังยกระดับการบริหารงานธุรกิจประกันภัยให้เกิดความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่น และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0
1454

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ได้จัดประชุมร่วมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานสำนักงาน คปภ. และผู้บริหารสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือรายละเอียดแผนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สำหรับการพัฒนาหลักสูตรการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจประกันภัย ตามโครงการ “พัฒนาหลักสูตรในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจประกันภัย สำหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัทประกันภัย” ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่สำนักงาน คปภ. บูรณาการความร่วมมือกับ IOD พัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยการดำเนินงานมีความคืบหน้าเป็นอันมาก และมีการจัดทำร่างหลักสูตรดังกล่าวเบื้องต้นแล้ว

ทั้งนี้สำนักงาน คปภ. ตระหนักถึงความสำคัญของคณะกรรมการของบริษัทประกันภัย คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัทประกันภัยที่เป็นฟันเฟืองหลักให้บริษัทประกันภัยดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับธุรกิจประกันภัยจัดเป็นธุรกิจเฉพาะ และมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแตกต่างจากธุรกิจอื่นทั่วไปที่กฎหมายมีการกำหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทประกันภัย ซึ่งต้องมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เพียงพอเหมาะกับลักษณะ ขนาด ความซับซ้อนและความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงควรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการพัฒนาหลักสูตรในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจประกันภัย สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ที่สำคัญ และจำเป็นต่อการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจประกันภัยของบริษัทประกันภัย และเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัท


สำหรับสาระสำคัญของเนื้อหาในหลักสูตรในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจประกันภัย สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและบทบาทหน้าที่ของกรรมการ การกำกับดูแลความเสี่ยงและความเข้าใจในปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญต่อการประกอบธุรกิจประกันภัย การกำกับดูแลความมั่นคง และพฤติกรรมทางการตลาดของธุรกิจประกันภัย รวมทั้งจะมีการหยิบยกกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริง ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้อภิปราย วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยหลักสูตรดังกล่าว จะมีการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อวัดระดับความรู้ทางวิชาการและประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ ความรู้ (knowledge) ทักษะ (Skill) หรือทัศนคติ (Attitude) ของผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมในอนาคตต่อไป

“คณะกรรมการของบริษัทประกันภัย คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัทประกันภัย ถือเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจประกันภัยจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทประกันภัยและความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส รวมทั้งจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนข้อเสนอแนะ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัย อันจะช่วยให้อุตสาหกรรมประกันภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย