คปภ. ลงพื้นที่เมืองแปดริ้ว พบผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวชุมชนตลาดน้ำบางคล้าเตรียมหนุนประกันภัยเรือโดยสารสาธารณะ เพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมรับการขยายตัวคมนาคมทางน้ำ หลังเปิดเป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต

0
1737

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ได้มอบหมายให้ นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ ด้านกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (รองเลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน ปี 3” โดยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยลงพื้นที่อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจประกันภัยแก่ชุมชนชาวตลาดน้ำบางคล้าแบบ Mobile Insurance Unit 

นายชูฉัตร ประมูลผล : รองเลขาธิการ ด้านกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (รองเลขาธิการ คปภ.)

รองเลขาธิการ คปภ. ได้นำคณะผู้บริหาร สำนักงาน คปภ. พร้อมด้วยผู้แทนจากกองทุนประกันชีวิตกองทุนประกันวินาศภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และผู้บริหารบริษัทประกันภัยหลายบริษัท ลงพื้นที่รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจประกันภัยแบบเคาะประตูบ้าน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้าน ซึ่งจากการรับฟังสภาพปัญหาและความต้องการของชาวชุมชนตลาดน้ำบางคล้าในครั้งนี้ ทำให้ทราบว่าส่วนใหญ่ชาวชุมชนที่ประกอบอาชีพให้บริการเรือนำเที่ยวยังมีการทำประกันภัยเรือโดยสารสาธารณะจำนวนไม่มาก การลงพื้นที่ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะสร้างความรู้และความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับชาวชุมชนมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารสาธารณะ เพื่อจะได้นำระบบประกันภัยไปใช้บริหารจัดการความเสี่ยงภัยได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับปัจจุบันกฎหมายได้กำหนดให้เจ้าของเรือโดยสารทุกลำต้องจัดให้มีการประกันภัยให้กับผู้โดยสาร เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางให้กับผู้โดยสารเรือว่าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะได้รับความคุ้มครองจากการทำประกันภัย

โดยได้รับเกียรติจากนายฐากูร ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย โดยมีนายคงศักดิ์ นิมมานรดี ผู้นำชุมชนตลาดน้ำบางคล้า ได้พาเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพของชาวชุมชน นอกจากนี้ ยังได้จัดเสวนาให้ความรู้ด้านประกันภัยแก่ชาวชุมชนตลาดน้ำบางคล้า โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน คปภ. อาทิ นายชัยยุทธ มังศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ นางสาวสิริพักตร์ สุวรรณทัต ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และนางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร สายงานวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยมีนายสุรินทร์ ตนะศุภผล ผู้ช่วยเลขาธิการ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค เป็นผู้ดำเนินรายการ

นอกจากนี้ รองเลขาธิการ คปภ. ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบค่าสินไหมทดแทน ให้แก่นางเฟื้อง สิลิสัก ผู้เป็นมารดา ซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของนายหัดทะสิน สิลิสัก ผู้เสียชีวิตจากกรณีอุบัติเหตุรถตู้โดยสารชนกับรถพ่วงเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 12 ราย ที่จังหวัดสระแก้ว โดยบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ได้มอบค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำนวน 300,000 บาท และบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด ได้มอบค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคสมัครใจ จำนวน 400,000 บาท โดยนางเฟื้อง สิลิสัก ได้ชื่นชมและขอขอบคุณสำนักงาน คปภ. ที่ช่วยดูแลให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็ว และตนขอฝากบอกเจ้าของรถทุกคนขอให้จัดทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. เนื่องจากหากเกิดเหตุแล้วค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับนั้น สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนได้

“ปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทราถือเป็นพื้นที่ 1 ใน 3 ของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : Eastern Economic Corridor (EEC) เพื่อพัฒนาไปสู่เมืองทันสมัยหรือสมาร์ทซิตี้ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการพัฒนาจะส่งผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่งทางน้ำที่จะเติบโตมากขึ้นตามลำดับ การเพิ่มองค์ความรู้เรื่องการประกันภัยให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการต่อยอดและนำระบบประกันภัยที่เหมาะสมเข้ามารองรับและจัดการความเสี่ยงภัย จึงเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคง และเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตตามบริบทของชุมชน หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะเรื่องประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารสาธารณะ หรือประกันภัยอื่นๆ สามารถสอบถามหรือให้ข้อแนะนำได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186” รองเลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย