คณะกรรมการ ธพว. มีมติแต่งตั้ง “นารถนารี รัฐปัตย์”  เป็น “กรรมการผู้จัดการ” ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. เป็นต้นไป 

0
1781

คณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ เป็น “กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย” โดยผ่านความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง เรียบร้อยแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ ปัจจุบัน อายุ 48 ปี 

ประวัติการทำงาน : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน

1 ต.ค. 2562 – 1 มี.ค.2563 รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ

พ.ศ. 2561- 1 มี.ค.2563 รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเป้าหมายบริหารสินทรัพย์และNPLs กำกับดูแลสายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อ กำกับดูแลสายงานบริหารสินทรัพย์ กำกับดูแลสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน และกำกับดูแลโครงการ Core Business Process System & ERP

พ.ศ. 2560 – 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน และรับผิดชอบสายงานสารสนเทศและสนับสนุนการบริหาร

พ.ศ. 2559 – 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน และรับผิดชอบสายงานช่วยบริหาร

พ.ศ. 2553 – 2558 ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการ

พ.ศ. 2550 – 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายเร่งรัดหนี้

พ.ศ. 2546 – 2549 รองผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2547-2549 นิติศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2538-2540 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พ.ศ. 2536-2539 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) Biotechnology, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2532-2535 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) Bio-Chemistry, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม 

พ.ศ. 2562 หลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 4 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พ.ศ.2561 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 (ปปร.22) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

พ.ศ.2560 Director Certification Program(DCP) #245/

พ.ศ.2559 Leadership Succession Program (LSP 6)

พ.ศ.2557 Thammasart Leadership Program (TLP 4)

พ.ศ.2553 Financial Executive Development Program (Finex21) from the Thai Institute of Banking and Finance Association.