“การเคหะแห่งชาติ” มุ่งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ประชาชน เปิดรับสมัคร “นักขายมือทอง” ระยะที่ 3 ผู้แนะนำโครงการของการเคหะแห่งชาติ พร้อมรับค่าตอบแทนสูงสุด 30,000 บาท วันนี้ – 30 ก.ย. 2566

0
516

การเคหะแห่งชาติเปิดลงทะเบียน “นักขายมือทอง” หรือผู้แนะนำลูกค้าซื้อโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ระยะที่ 3 ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2566

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมุ่งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป นักศึกษา กลุ่มเปราะบาง รวมถึงข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลชุมชนที่รับบริหารโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้แนะนำโครงการของการเคหะแห่งชาติ ในอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นหน่วยละ 5,000 – 30,000 บาทต่อหน่วย (ตามเงื่อนไขที่การเคหะแห่งชาติกำหนด)

ซึ่งการเคหะแห่งชาติเริ่มเปิดรับสมัคร “นักขายมือทอง” มา 2 ระยะแล้ว เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นมา มีผู้ให้ความสนใจเป็นนักขายมือทอง รวมทั้งสิ้น 229 ราย และได้แนะนำลูกค้าซื้อโครงการของการเคหะแห่งชาติ 487 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวม 326 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2566)

“ผู้ที่มาสมัครเป็นนักขายมือทองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหากิจ พนักงานบริษัทเอกชน และอาชีพอิสระ ทำให้มีรายได้เสริม สามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว รวมถึงนำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในครอบครัว หรือเป็นเงินทุนที่จะนำไปต่อยอดอาชีพอื่น ๆ อีกด้วย”

คุณสมบัติของผู้แนะนำเพียงมีสัญชาติไทย และอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเป็นตัวแทนแนะนำโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศ ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ Line id : @nha.thailandและเว็บไซต์ /https://www.nha.co.th/salesassist/ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2566