การเคหะแห่งชาติเปิดให้ยื่นเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิประกอบการเดินรถจักยานยนต์รับจ้าง จำนวน 2 โครงการ

0
1114

นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเปิดโอกาสให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเดินรถจักรยานยนต์รับจ้างในโครงการของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 2 โครงการประกอบด้วย โครงการเคหะชุมชนรามคำแหง ระยะที่ 1 โดยกำหนดให้รถจักรยานยนต์ รับ – ส่ง ผู้โดยสารภายในโครงการเคหะชุมชนรามคำแหง ระยะที่ 1 จำนวน 4 จุด ดังนี้ จุดรับ – ส่งที่ 1 บริเวณทางเข้าโครงการเคหะชุมชนรามคำแหง จุดรับ – ส่งที่ 2 บริเวณตลาด 202 แผง จุดรับ – ส่งที่ 3 บริเวณปากซอย 3 หน้าร้านสะดวกซื้อ7 – ELEVEN จุดรับ – ส่งที่ 4 บริเวณปากซอย 10 และโครงการเคหะชุมชนลาดกระบัง ระยะ 1 จำนวน 1 จุด
สำหรับคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
ปัจจุบันไม่มีหนี้ค้างชำระกับการเคหะแห่งชาติ ไม่เคยทิ้งงานที่ดำเนินการกับการเคหะแห่งชาติ ไม่เป็นผู้ได้สิทธิดำเนินการในโครงการของการเคหะแห่งชาติแล้วไม่มาทำสัญญา ไม่เคยเป็นผู้ถูกบอกเลิกสัญญาหรือมีคดีในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับงานของการเคหะแห่งชาติ กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นข้อเสนอ ซึ่งมีรายการแสดงที่ตั้ง วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล หากภายหลังประกาศผู้ได้สิทธิแล้วก็ตาม ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นการเคหะแห่งชาติมีสิทธิที่จะยกเลิกข้อเสนอของผู้นั้นในเวลาใดก็ได้
ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติกำหนดวันยื่นซองเสนอราคา วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.30 – 10.30 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่นเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองเสนอราคา เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ยื่นข้อเสนอราคา
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารการเสนอราคาได้ที่กองจัดประโยชน์ทรัพย์สินกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2351 6693 , 0 2351 6224 และสำนักงานเคหะนครหลวง
สาขารามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2540 3201 และ 0 8438 74017
สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาร่มเกล้า 1 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง โทรศัพท์ 0 2543 9480
และ 0 84387 4028 กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาทำการ