การเคหะแห่งชาติเปิดให้ยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อจัดทำร้านสะดวกซื้อ 3 ทำเลย่านหนองจอก ลาดกระบัง และธนบุรี

0
1564

นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเปิดโอกาสให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นร้านสะดวกซื้อจำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนหนองจอก ขนาดเนื้อที่ประมาณ 480 ตารางเมตร โครงการเคหะชุมชนลาดกระบัง 2 ระยะที่ 3/1 ส่วนที่ 2เนื้อที่ประมาณ 400 ตารางเมตร และโครงการเคหะชุมชนธนบุรี 3 เนื้อที่ประมาณ 345 ตารางเมตร สำหรับคุณสมบัติผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ปัจจุบันไม่มีหนี้ค้างชำระกับการเคหะแห่งชาติ ไม่เคยทิ้งงานที่ดำเนินการกับการเคหะแห่งชาติ ไม่เป็นผู้ได้สิทธิดำเนินการในโครงการของการเคหะแห่งชาติแล้วไม่มาทำสัญญาไม่เคยเป็นผู้ถูกบอกเลิกสัญญาหรือมีคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของการเคหะแห่งชาติ กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นข้อเสนอ ซึ่งมีรายการแสดงที่ตั้ง วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล หากภายหลังประกาศผู้ได้สิทธิแล้วปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นการเคหะแห่งชาติมีสิทธิที่จะยกเลิกข้อเสนอของผู้นั้นในเวลาใดก็ได้
ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติกำหนดวันยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30 – 10.30 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองเสนอราคา เวลา 10.45 น. ในวันเดียวกัน
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารการเสนอราคาได้ที่กองจัดประโยชน์ทรัพย์สินกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2351 6693 0 2351 6224 และสำนักงานเคหะนครหลวง สาขาหนองจอก โทรศัพท์ 0 2376 7248 และ 0 2376 7249 สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาร่มเกล้า 1โทรศัพท์ 0 2543 9480 และ 0 2543 9760 และสำนักงานเคหะนครหลวง สาขาธนบุรี โทรศัพท์ 0 2417 2076ในวันและเวลาราชการ